Home

Achtergrond

Positie van de partner, de familieleden en de overige erfgenamen

Een tweede zwaartepunt van de nieuwe Successiewet betreft de (in ambtelijk jargon) ‘herziening van de tariefstructuur’. Wat hiermee bedoeld wordt is dat de vele tarieven en groepen van verkrijgers die de wet nu kent worden terugbracht tot een veel kleiner aantal. Ook worden tarieven aanzienlijk verlaagd, al gaan andere groepen meer betalen. Verder gaan de meeste vrijstellingen omhoog.

Tarieven
De tarieven worden gewijzigd. De hoogste tariefgroep (waar nu geheven wordt naar een tarief van 41 tot maar liefst 68%) verdwijnt. Het tarief voor partners en kinderen wordt 10% (tot € 125.000) en 20% (vanaf € 125.000). Voor kleinkinderen wordt dit tarief verhoogd met een opslag van 80%, zodat voor hen een tarief geldt van 18% (tot € 125.000) en 36% (vanaf € 125.000). Voor andere verkrijgers wordt het tarief verlaagd naar 30% (vanaf € 125.000) en 40% (vanaf € 125.000).

Vrijstellingen
De vrijstelling voor partners in de erfbelasting gaat omhoog naar € 600.000, voor kinderen en kleinkinderen wordt de nieuwe vrijstelling € 19.000. In andere gevallen dan hiervoor genoemd zal de nieuwe vrijstelling € 2.000 bedragen. Als gevolg hiervan zullen veel minder mensen erf- en schenkbelasting gaan betalen. In totaal zullen, zo verwacht het Ministerie, nog maar 500 partners per jaar deze belasting hoeven betalen. Het aantal betalende kinderen daalt met een kwart. In de schenkbelasting gaat de vrijstelling voor kinderen € 5.000 bedragen. De eenmalige verhoogde vrijstelling wordt € 24.000.

Partners
Echtgenoten en geregistreerde partners worden vanzelfsprekend als elkaars partner aangemerkt. Ongehuwde samenwoners kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden kwalificeren als partner. Eén van de eisen is dat er een notarieel samenlevingscontract met een wederzijdse verzorgingsplicht is afgesloten. Verder mogen zij geen bloedverwant in de rechte lijn van elkaar zijn. Nieuw is ook dat men ten hoogste één partner kan hebben.

(Bijna) gelijktijdig overlijden
Bij (auto)ongelukken of ander onheil kan het voorkomen dat iemand verkrijgt en kort daarna zelf komt te overlijden. Ter vermijding van ‘dubbele’ heffing wordt de verschuldigde erfbelasting in dit soort gevallen verminderd tot nihil als de betrokkene zelf binnen 30 dagen na de verkrijging komt te overlijden. In testamenten is een en ander op dit moment vaak al geregeld doordat is bepaald dat iemand een zeker aantal dagen moet ´overleven´ om te erven. Die bepaling zal overbodig worden, tenzij men kiest voor een langere termijn dan 30 dagen. Vanzelfsprekend blijven ook na de invoering van de nieuwe schenk- en erfbelasting testamenten (ook) op dit punt hun werking behouden.

Woning
Voor de meeste echtparen vormt de eigen woning de belangrijkste component van het vermogen. Hiervoor zal vanaf 2010 de WOZ-waarde gaan gelden in de Successiewet. Het belang van een juiste WOZ waardering kan niet genoeg benadrukt worden. Voor een groot aantal belastingen is of wordt deze WOZ waarde het wettelijk uitgangspunt. Bij de verkrijging van een recht van erfpacht mag de gekapitaliseerde waarde van de canon op de WOZ-waarde in mindering worden gebracht.

Vruchtgebruik
Tussen partners wordt (vanuit de gedachte dat de langstlevende partner verzorgd achter dient te blijven) vaak gewerkt met een vruchtgebruik van de gehele of gedeeltelijke nalatenschap. De kinderen krijgen niet meer dan de bloot/eigendom. Komt de langstlevende partner op zijn of (meestal!) haar beurt te overlijden dan krijgen de kinderen de hele nalatenschap in volle eigendom. Voor de berekening van de waarde van een vruchtgebruik of periodieke uitkering wordt de tabel in het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 aangepast overeenkomstig de tabel uit het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Dit betekent dat de waarde van het vruchtgebruik in de meeste gevallen lager uit zal vallen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.