Home

Achtergrond 194 x bekeken

Meer geld in de kas

Crisispakket
Op 25 maart 2009 presenteerde het kabinet haar maatregelen om de economische crisis te bestrijden. De nu voorgestelde maatregelen betekenen een aanvulling op de eerder in het regeerakkoord vastgelegde afspraken. Het pakket aan maatregelen is – in de woorden van het kabinet - bedoeld om de economie draaiende te houden. Een van de belangrijkste onderdelen van het totale pakket betreft de liquiditeitsverruiming voor het bedrijfsleven. Meer geld in kas voor de ondernemer derhalve.

Versoepeling verliescompensatie
Het kabinet stelt in dit kader concreet voor om - in navolging van het rapport van de werkgroep Gerritse (Mogelijkheden voor ombuigingen, stabilisatie en intensiveringen) een versoepeling in de verliesverrekening voor het jaar 2008 door te voeren. Het betreft hierbij een maatregel met een kaseffect. Dit betekent dat ondernemers niet meer geld zullen krijgen als gevolg van deze maatregel, maar wel dat zij hun geld eerder zullen krijgen. De maatregel beoogt om bedrijven meer liquiditeit te verschaffen door verruiming van de bestaande verliescompensatie (de zogeheten carry back regeling) voor 2008 en 2009. Voor de agrosector is het jammer dat deze verruiming enkel de vennootschapsbelasting en dus niet de inkomstenbelasting betreft. Veel meer boeren hebben immers in hun bedrijf te maken met de IB dan met de Vpb.

Voor 2008 zal de huidige carry back regeling zodanig aangepast worden dat een redelijke schatting van het verlies in 2008 (bijv. d.m.v. een voorlopige jaarrekening)voldoende is voor een carry back naar de voorlopige aanslag van 2007. Dit levert direct liquiditeit op voor die bedrijven die over 2008 verliezen hebben gemaakt. Feitelijk betekent dit een versnelling van de uitbetaling van minimaal een half jaar.

Voor 2009 wordt de nu bestaande mogelijkheid om verliezen te compenseren over een periode van één jaar uitgebreid naar drie jaar. De inkomstenbelasting kende een dergelijke periode al. Met deze verruiming worden de mogelijkheden vergroot om negatieve jaarresultaten over 2009 te verrekenen met positieve jaarresultaten over eerdere jaren. De lasten voor de overheid (rentederving!) als gevolg van deze maatregel bedragen € 315 mln. De maatregelen zijn vooral van belang voor bedrijven die in 2008 en 2009 forse verliezen maken.

Verruiming afdrachtvermindering
Een tweede verruiming betreft de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. De relevante percentagens zullen bij ministeriële regeling worden verhoogd. Het hiermee gemoeide bedrag bedraagt ongeveer € 300 miljoen. De intensivering van de WBSO werkt via een vermindering van de te betalen loonbelasting direct door in de kaspositie van de betrokken ondernemingen. Met andere woorden: het gaat hierbij om een ‘harde’ subsidie voor het bedrijfsleven dat aan speur- en ontwikkeling werk doet. In de agro sector wordt helaas (te) weinig van deze faciliteit gebruik gemaakt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.