Home

Achtergrond

Maak gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen

De kredietcrises heeft negatieve effecten voor de economie. Het kabinet heeft daarom voordat het crisispakket per brief van 25 maart is bekendgemaakt, in een eerder stadium een aantal andere maatregelen bekendgemaakt om de negatieve gevolgen van de kredietcrisis voor de economie tegen te gaan. Twee daarvan zijn fiscaal van aard en kunnen een groot fiscaal voordeel opleveren.

Ten eerste wordt de willekeurige of vervroegde afschrijvingen op bepaalde bedrijfsmiddelen weer ingevoerd. Door willekeurige afschrijving kunnen bedrijven investeringen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden in 2 jaar afschrijven, dus maximaal 50% in 2009 en 50% in 2010.

Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra (in het kalenderjaar 2009) een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan niet hoger zijn dan het bedrag dat voor de investeringsverplichting is betaald, of het bedrag van de gemaakte voortbrengingskosten. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2012 in gebruik zijn genomen.

De willekeurige of vervroegde afschrijving is in beginsel gericht op alle nieuwe bedrijfsmiddelen met enkele uitzonderingen.

De belangrijkste uitzonderingen zijn:
Gebouwen;
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
Dieren;
Immateriële activa (waaronder software);
Bromfietsen;
Motorrijwielen en personenauto's.

Taxi's en zeer zuinige personenauto's mogen wel willekeurig worden afgeschreven. Een personenauto geldt als zeer zuinig als de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer bij dieselmotoren, of niet meer dan 110 gram per kilometer bij andere personenauto's. Uitgesloten zijn ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn om aan derden ter beschikking te stellen.

De regeling is bedoeld om de liquiditeits- en financieringspositie van bedrijven die voor vervanging- of uitbreidingsinvesteringen staan, te verbeteren. Op die manier ondersteunt het kabinet de investeringen van de particuliere sector.

Ten tweede wordt het mkb-tarief van de tweede schijf in de vennootschapsbelasting verlaagd van 23% tot 20% voor de jaren 2009 en 2010. Het mkb-tarief geldt tot een belastbaar bedrag van € 200.000. Deze tweede schijf is voor 2008 verlaagd tot 20%, maar dan voor een belastbaar bedrag tot € 275.000.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.