Home

Achtergrond 176 x bekeken

Hoofdlijnen voorgestelde wijzingen herziene Successiewet

Staatssecretaris De Jager heeft op 20 april 2009 het wetsvoorstel 'Vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956' naar de Tweede Kamer gestuurd.

Beoogd is dat de wet in werking treedt met ingang van 1 januari 2010.

De voorgestelde wijzigingen hebben grote gevolgen voor de (advisering van de) agro-sector. Middels een vijftal artikelen besteed Agrocount diepgaand aandacht aan de voorgestelde wijzigingen. In dit artikel worden de belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel beknopt samengevat.

-De term successierecht wordt vervangen door erfbelasting en de term schenkingsrecht door schenkbelasting. De citeertitel van de wet wordt niet gewijzigd.
-De tarieven worden verlaagd. De tariefgroep van 41-68% verdwijnt. Het tarief voor partners en kinderen gaat omlaag naar 10% (tot € 125.000) en 20% (vanaf € 125.000) en voor andere verkrijgers naar 30% en 40%. Voor kleinkinderen wordt het ouder-kindtarief verhoogd met een opslag van 80%, zodat voor hen een tarief geldt van 18% (tot € 125.000) en 36% (vanaf € 125.000).
-De vrijstelling voor partners gaat omhoog naar € 600.000 en voor kinderen en kleinkinderen naar € 19.000. Voor andere verkrijgers wordt deze verhoogd naar € 2.000.
-De bedrijfsopvolgingsregeling wordt op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt het vrijstellingspercentage verhoogd van 75% naar 90% en wordt niet langer een conserverende aanslag opgelegd voor het (voorwaardelijk) vrijgestelde deel van de verkrijging. De leeftijds- en arbeidsongeschiktheidseis voor de schenkbelasting komen te vervallen, de faciliteit over beleggingsvermogen in een lichaam wordt verlaagd van 15% naar 5%, de vrijstelling wordt ook van toepassing op onroerende zaken die door de dga ter beschikking worden gesteld aan zijn vennootschap en bij verkrijging van een medegerechtigdheid en preferente aandelen kan ook voor de faciliteit in aanmerking worden gekomen.
-Het aantal personen waarvoor het partnerschap geldt wordt teruggebracht tot de categorie waarbij een wederzijdse zorgplicht bestaat.
-Fictiebepalingen worden opnieuw geformuleerd en samengevoegd.
-Het recht van overgang wordt afgeschaft.
-Afgezonderd particulier vermogen, bijvoorbeeld in een trust of stichting particulier fonds, wordt voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting transparant behandeld. Voor op 1 januari 2010 bestaande afgezonderde particuliere vermogens vindt op verzoek de toerekening plaats zoals is overeengekomen met de inspecteur in een vaststellingsovereenkomst. Bepaalde – veelal kleinere – afgezonderde vermogens worden ongemoeid gelaten.
-De vrijstelling voor amateursportinstellingen en dorpshuizen wordt vervangen door een algemene vrijstelling voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI).-De Anbi--regeling wordt gewijzigd. Zo moeten instellingen die willen kwalificeren zich voortaan (nagenoeg) uitsluitend richten op activiteiten in het algemeen belang (nu is dat nog 50%).
-Het aangaan van een direct opeisbare, renteloze lening wordt voortaan als een schenking (van het vruchtgebruik) behandeld.
-In geval van ontbinding van een herroepelijke schenking wordt bij de teruggaaf van schenkbelasting rekening gehouden met de voordelen die tijdens de bezitsperiode zijn genoten.
-Aanschaf van gefaciliteerd vermogen in het zicht van overlijden wordt ontmoedigd door de eis van een bezit van een jaar voorafgaand aan het overlijden te stellen.
-HR 6 juni 2008, nr. 43.209, (verkoop met uitgestelde levering) en HR 11 juli 2008, 43.527, (constructies met levensverzekeringen) worden gerepareerd. Verder wordt in tegenstelling tot HR 30 maart 2007, nr. 41.007, een schenking onder opschortende voorwaarde geacht tot stand te komen bij het in vervulling gaan van de voorwaarde.
-In art. 10 SW 1956 wordt de eis dat sprake moet zijn geweest van een rechtshandeling waarbij de erflater partij was, geschrapt opdat hieronder voortaan ook de waardeaangroei van bloot naar volle eigendom valt na een verkrijging krachtens een turbo- of ik-opa-testament.
-De tabel in het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 wordt aangepast overeenkomstig de tabel uit het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.
-Voor onroerende zaken die als woning in gebruik zijn geldt dat de waarde zal worden gesteld op de WOZ-waarde.
-Ten slotte wordt voorzien in een verzachting in gevallen waarin kort na elkaar twee overlijdens plaatsvinden. Indien een verkrijger binnen 30 dagen na de verkrijging zelf komt te overlijden wordt de door hem verschuldigde erfbelasting verminderd tot nihil.

Klik hier voor meer informatie

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.