Home

Achtergrond 353 x bekeken 1 reactie

Mestplan mangelt solidariteit

Het nieuwe mestplan dat in 2010 ingaat is evenwichtig, maar er blijven pijnpunten.

De reacties op het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn laten zien dat het mestplan de solidariteit in de Nederlandse landbouw onder druk zet. Akkerbouwers hebben het gevoel dat zij de dupe zijn van een mestplan dat er mede op gericht is de derogatie ook voor de periode 2010 tot en met 2013 binnen te halen. Derogatie zorgt ervoor dat op grasland jaarlijks 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare mag worden toegediend in plaats van de door Brussel voorgeschreven 170 kilo. Voor melkveehouders cruciaal, want zonder derogatie ontstaat een flink mestoverschot, met alle kosten van dien.

Aan het mestplan is goed te zien dat LNV zijn best heeft gedaan een balans te vinden tussen enerzijds een verdere aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat en anderzijds de praktische uitvoerbaarheid. Oók een balans tussen de dierlijke sectoren en de akkerbouw. Zo krijgen akkerbouwers op klei voor bepaalde gewassen hogere gebruiksnormen voor stikstof. En er is gehoor gegeven aan de roep om differentiatie bij de gebruiksnormen voor fosfaat. Op gronden waar de fosfaattoestand al laag is, gaat de gebruiksnorm voor fosfaat niet omlaag.

Maar er blijven pijnpunten. Zo gaat voor grond waar de fosfaattoestand hoog is de gebruiksnorm de komende jaren fors omlaag tot slechts 55 kilo fosfaat per hectare in 2013. Onderzoeksinstituut PPO schreef vorig jaar dat een gebruiksnorm lager dan 60 kilo op bedrijven met een gemiddeld bouwplan ‘een brug te ver’ is.

Nu zet LNV zwaar in op onderzoek om de gevolgen voor bodemvruchtbaarheid scherp in beeld te krijgen. Een goede zaak. Al was het alleen maar om boeren handreikingen te geven hun bodemmanagement de komende jaren te verbeteren. Maar als er nu al onderzoeksresultaten zijn die aantonen dat de voorgestelde fosfaatnormen ‘een brug te ver’ zijn, dan moet daar wat mee gedaan worden. Anders mangelt het mestplan inderdaad de solidariteit.

Foto

Rochus Kingmans

Eén reactie

  • no-profile-image

    veeboer

    Wat je maar evenwichtig noemt! Ruim 40% van alle grond is volgens de bemonstering te hoog in PAL. De oorzaken hiervan liggen niet in de aanvoer van mest alleen. Deze toestand is decennia geleden ontstaan. De gevolgen zijn echter enorm groot op bedrijfsniveau. Ik heb mijn grond een aantal malen achter elkaar laten bemonsteren met enorm wisselende uitslagen in PAL, soms 3 tot 5 maal zo groot. Grond waar 10 jaar of langer geen mest op is gebracht bleek een PAL 250 te hebben!! Niemand weet hoe dat kan, ook de adviseur niet. De betrouwbaarheid van de uitslagen is twijfelachtig, een te hoge PAL wordt lang niet altijd veroorzaakt door mestgift. Gevolg van het zogenaamde evenwichtige akkoord: een veel groter mestoverschot, waar we allemaal de rekening van zullen krijgen!

Of registreer je om te kunnen reageren.