Home

Achtergrond 486 x bekeken

Mestnormen aangescherpt

De stikstofgebruiks­normen voor zand en löss worden de komende jaren verder aange­scherpt.

Op deze gronden mag vanaf 2010 minder mest worden gebruikt. Met name de teelt van gewassen met een uitspoelings­gevoelig karakter zal hierdoor worden bemoeilijkt. Dat blijkt uit zogeheten Actie­programma Mest, dat het kabinet gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Europese lidsta­ten moeten elke vier jaar aange­ven welke maatregelen zij nemen om de waterkwaliteit te verbete­ren. Dit nieuwe programma geldt voor de periode 2010-2013.

In het grootste deel van de klei­en veengebieden voldoet de wa­terkwaliteit aan de Europese ei­sen, maar op zand en löss ligt dat anders. Voor bedrijven op deze gronden ligt er volgens landbouw­minister Gerda Verburg daarom ’een niet geringe opgave’.

Zij be­nadrukt tevens dat in 2014, bij de ingang van het nieuwe actiepro­gramma, de normen voor stikstof nog verder worden aangescherpt. In het nieuwe beleid blijft gras­land niet buiten schot. Wel is een onderscheid gemaakt tussen be­drijven die hun koeien weiden en die hun vee op stal houden. Voor enkele gewassen op klei komen er gedifferentieerde normen.

De fosfaatgebruiksnormen wor­den eveneens aangescherpt. Daarnaast wordt de uitrijperiode voor mest bekort en zal een gro­tere opslagcapaciteit voor dierlij­ke mest verplicht worden gesteld. De inhoud van het actiepro­gramma is van belang voor het nieuwe derogatieverzoek voor de melkveehouderij.

Verburg ver­wacht een positief antwoord van Brussel om, net als nu, 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hec­tare grasland te mogen uitrijden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.