Home

Achtergrond

Dubbele aftrek mogelijk ook voor agrariër interessant

Dubbele aftrek
Twee aftrekposten voor de prijs van één. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. En toch heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 27-02-2009, nr. 07/12914 de deur wagenwijd opengezet voor iets dat in de ogen van de Staatssecretaris ongetwijfeld onwenselijk zal zijn. Maar het arrest laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dat er – heel snel of pas over een poosje - reparatiewetgeving zal komen ligt voor de hand. Maar ondertussen is het voor iedere ondernemer (en particulier) zaak om er van te profiteren.

Waar gaat het over?
In deze procedure ging het over iemand die bij notariële akte een lijfrente had geschonken aan een goed doel. Om fiscaal de gewenste gevolgen te hebben (aftrekbaarheid van de jaarlijks geschonken bedragen) dient zo´n lijfrente een looptijd te hebben van minstens vijf jaar. Bij voortijdig overlijden van degene die de lijfrente heeft toegezegd vervalt de betalingsverplichting eveneens. De bedragen die op grond van de lijfrenteovereenkomst jaarlijks aan het goede worden betaald zijn fiscaal aftrekbaar in box I. Zij vormen daar namelijk een onderdeel van de ´persoonsgebonden aftrek´. Tot zover was er nog niks aan de hand.,

Iemand die zo’n lijfrentegift had gedaan redeneerde dat hij behalve zijn jaarlijkse aftrekpost (in dit geval een bedrag van € 72.605) ook nog te maken had met een schuld. Want de toezegging aan het goede doel was immers door de akte onherroepelijk. In het slechtste geval kon het goede doel naar de rechter stappen en hem dwingen de eerder toegezegde bedragen alsnog te betalen. Deze schuld was gelijk aan de (contant gemaakte) toekomstige verplichting die hij had jegens het goede doel. In dit geval een bedrag van rond de drie euroton. En schulden mogen in mindering gebracht worden op uw vermogen in box III. De jaarlijkse besparing – naast de aftrek van de gift in box I – zou in dit geval 1,2% van die drie ton bedragen, oftewel een slordige € 3.600.

Dubbele aftrek
De inspecteur – en in beroep de rechtbank – vonden dat een dubbele aftrek niet mogelijk moest zijn. De inspecteur was met name van mening dat de in de wet opgenomen ‘rangorderegeling’ dubbele aftrek niet toeliet. Op grond van deze regeling mag een (positief of negatief) bestanddeel van het inkomen maar één keer belast of afgetrokken worden. En heeft aftrek al plaatsgevonden in box 1, dan is (dubbele) aftrek op een andere plaats – bijvoorbeeld als schuld in box 3 -helemaal niet meer mogelijk. Een ander argument was dubbele aftrek ‘in strijd met de systematiek van de wet’ zou zijn. De rechtbank - bij wie de belastingplichtige beroep had ingesteld - was het met de inspecteur eens.

Hoge Raad
De Hoge Raad stelde verrassend genoeg de belastingplichtige in het gelijk. De hiervoor genoemde rangorderegeling was helemaal niet van toepassing. Dat het gevolg hiervan was dat aanspraak gemaakt kon worden op dubbele aftrek (eenmaal in box 1 en nog eens in box 3) was het logische gevolg van deze zienswijze van de Hoge Raad. De gulle gever kreeg zijn aftrek dus niet alleen in box I maar ook in box III.

Ook bij alimentatieverplichtingen?
Het voorgaande ging over schenkingen door middel van een lijfrente. En alhoewel veel goede doelen (denk aan kerken en instellingen op het gebied van liefdadigheid) de gift door middel van een lijfrente sterk stimuleren zullen er maar weinig belastingplichtigen zijn die zich een jaarlijkse schenking kunnen en willen veroorloven zoals in de berechte zaak. Maar exact hetzelfde probleem doet zich voor als iemand alimentatie moet betalen aan de ex-echtgenoot. En ook in de agrarische sector is echtscheiding een veelvuldig voorkomend fenomeen. De hoogste adviseur van de Hoge Raad (de Advocaat-Generaal) is van mening dat dubbele aftrek ook in deze situatie mogelijk is! De betaalde alimentatie is dan aftrekbaar in box I, de waarde van de totale alimentatieverplichting (de verplichting dus om gedurende een periode van meestal 12 jaren maandelijks een bedrag aan de ex – en mogelijk ook aan de kinderen - te betalen) is dan als schuld aftrekbaar in box III.

Wat nu?
Dat de Staatssecretaris met reparatiewetgeving zal komen ligt voor de hand. De vraag is naar mijn mening niet of hij dat doet, maar slechts wanneer. Ondertussen kunt u met dit arrest in de hand in alle gevallen waarin dit speelt meteen bezwaar aantekenen tegen opgelegde aanslagen en de dubbele aftrek claimen, zowel bij lijfrentegiften als bij alimentatie. Staat de aanslag eenmaal onherroepelijk vast dan bent u de aftrek voor dat betreffende jaar helaas kwijt. De fiscus mist nu eenmaal de grootmoedigheid om (ambtshalve) terug te komen op eenmaal vaststaande aanslagen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.