Home

Achtergrond

AB Fryslân en Holland fuseren

Arbeidsorganisa­ties AB Zuid-Holland, AB Noord­Holland en AB Fryslân gaan fuse­ren.

Daartoe hebben de coöpera­ties in de agrarische bedrijfsver­zorging een intentieverklaring ondertekend, melden besturen en directies.

Aanleiding voor de fusie is dat de agrarische sectoren waarin AB actief is snel veranderen. Het aantal bedrijven neemt sterk af, de schaalvergroting zet snel door. De vreemde arbeid op de bedrij­ven neemt hierdoor toe. Ook neemt het aanbod van goed ge­schoold personeel af.

”Naast deze ontwikkelingen in de markt vraagt de ontwikkeling en groei van de AB-organisaties om verdere professionalisering”, aldus de fusiecoöperaties.De fusie is gericht op kwalita­tieve en synergievoordelen door gezamenlijk te investeren in nieu­we ontwikkelingen. ”Het is geen samenwerking uit nood; we wil­len meer gezamenlijk gaan inves­teren in nieuwe projecten, zoals het aanbieden van diensten bui­ten de landbouw”, legt Lammert Fopma van AB Fryslân uit.

De fusie in de agrarische be­drijfsverzorging komt in twee fa­sen. In de eerste fase gaan AB Noord-Holland en AB Fryslân sa­men. ”Dit gaan we met terugwer­kende kracht doorvoeren per 1 januari 2009”, aldus Fopma. In de tweede fase gaat AB Zuid-Holland samen met de nieuwe coöperatie. Dit gebeurt per 1 januari 2011.De organisaties hebben een ge­zamenlijke omzet van 101,9 mil­joen euro en 5.825 uitzendkrach­ten in het bestand. AB is onder meer werkzaam in de land- en tuinbouw, groenvoorziening, bouw en de transport en logistiek. De hoofdvestiging van de nieuwe organisatie komt in Middenmeer.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.