Home

Achtergrond

'Waterwet leidt tot rechtszaken'

Een onduidelijk invul­ling van Europese waterregelge­ving kan leiden tot een hausse aan rechtszaken.

De Tweede Ka­mer is bevreesd dat als het kabi­net niet scherp formuleert wat zij verstaat onder een ’significante verslechtering’ van de waterkwa­liteit eenzelfde situatie ontstaat als bij Natura 2000.

Dat bleek tijdens een debat met milieuminister Jacque­line Cramer (Vrom) en staatsse­cretaris Tineke Huizinga (Water­staat) over de Kaderrichtlijn Wa­ter. Brussel schrijft voor dat als de kwaliteit van een waterlichaam ’significant’ achteruit gaat lidsta­ten maatregelen moeten treffen. Dit kan ertoe leiden dat onderne­mers beperkt worden in hun ont­wikkelingsmogelijkheden.

Wat precies onder significant wordt verstaan, is echter ondui­delijk. Tweede Kamerlid Ernst Cramer (CU) vreest daarom dat slachtoffers van beperkende maatregelen naar de rechter zul­len stappen. Hij trok een parallel met de Europese natuurwetge­ving; ook bij Natura 2000 wordt dit begrip gebruikt, wat tot inmid­dels een groot aantal rechtszaken heeft geleid.

Aanvankelijk gaf minister Cra­mer aan dat bij verschil van me­ning over de interpretatie inder­daad de rechter aan zet is. Dat schoot de CU’er echter in het ver­keerde keelgat.

"Nu lopen de rillingen over mijn rug", reageerde het Kamer­lid. ”U mag ons dat probleem niet aandoen. Wij hebben meetbare grootheden nodig, anders zwem­men we weer die fuik in.” De meeste andere fracties gaven hem hierin gelijk. De minister gaat nu bekijken hoe het begrip significant nader kan worden ingevuld.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.