Home

Achtergrond 213 x bekeken

Reconstructie Brabant stokt

De provincie Noord­Brabant wil meer betalen om boe­ren uit te kopen en in uiterste ge­vallen onteigenen om de Ecologi­sche Hoofdstructuur (EHS) te rea­liseren.

De reconstructiedoelen voor 2013 kunnen anders niet ge­realiseerd worden, volgens de provincie.

De provincie concentreert zich bij het versneld verwerven van grond op vijftig ’bovenlokale’ pro­jecten.Wanneer deze niet tijdig gerealiseerd worden, komt een aan prestatiegebonden rijksbij­drage van (315 miljoen euro) in gevaar. ZLTO-bestuurder Her­man van Ham is niet blij met het onteigeningsmiddel, dat in het Verdrag van Cork nog werd uitge­sloten.

”Maar de provincie verzekert ons dat het alleen in absoluut ui­terste gevallen wordt ingezet. We maken er geen groot punt van. Het belangrijkst is dat er een ba­lans is tussen de grondverwer­ving voor publieke en agrarische doelen, en daarvoor is ingrijpen noodzakelijk.”

Een groter gebied wordt aange­merkt als prioritair, wat betekent dat zowel meer betaald wordt, als onteigening kan worden toege­past.Hoeveel extra geld de nieu­we koers gaat kosten, kon gedepu­teerde Paul van Rüpp van het CDA gisteren niet zeggen, noch hoe groot het prioritaire gebied pre­cies wordt.Volgens de provincie willen veel intensieve veehouderijen niet uit zichzelf verplaatsen. Een ruimte­voor- ruimteregeling, waarbij boe­ren elders landbouwgrond aange­boden kregen, kwam niet van de grond.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.