Home

Achtergrond

NMa kritisch over ruimere kartelnorm

De Nederlandse Me­dedingingsautoriteit (NMa) is kri­tisch over een voorstel tot versoe­peling van de kartelregels voor kleine bedrijven.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) had de politiek hiertoe opgeroepen.Afgelopen zomer heeft de Twee­de Kamer een motie aangenomen die kleine bedrijven meer moge­lijkheden biedt hun aanbod te bundelen en prijsafspraken te maken. De huidige kartelwetge­ving legt de grens bij 5 procent marktaandeel, de zogenoemde ba­gatelbepaling. CDA,VVDenPvdA willen dat bedrijven die gezamen­lijk minder dan 10 procent van de markt bedienen afspraken mogen maken over prijzen en aanbod.

Pieter Kalbfleisch, bestuurs­voorzitter van de NMa vreest dat het lastig is om die grens te bepa­len, zegt hij in Het Financieele Dagblad. ”Het is zeer ingewikkel­de exercitie.”Ook denkt Kalbfleisch dat de NMa veel meer werk krijgt omdat een groeiende groep bedrijven ge­bruik zal gaan maken van de ba­gatelbepaling indeMededingings­wet als die wordt verruimd. En hij verwacht dat een verruiming in strijd is met de Europese regels.

De NAV roept de politiek op de Kamermotie toch uit te voeren. De vakbond helpt met de oprich­ting van regionale telersvereni­gingen die de aardappelprijs wil­len verhogen door afspraken te maken over het te telen areaal. De huidige kartelgrens van 5 procent is lastig voor de telersverenigin­gen, zegt NAV-bestuurder Keimpe van der Heide. ”Als je boven die grens dreigt te komen moet een telersvereniging zich splitsen.”

Van der Heide vindt dat de ba­gatelbepaling moet worden ver­ruimd. ”Het is lastig om als kleine producent je sterk te maken te­genover onze afnemers. Dat is ook de reden dat de Tweede Kamer heeft gezegd dat de kartelnorm verruimd moet worden. We roe­pen de politiek op alsnog de motie uit te voeren. Wellicht dat we de bagatelbepaling met de andere sectorale vakbonden (NMV: melk­vee; NVP: pluimvee) gaan oppak­ken richting politiek. In de VS mogen primaire producenten zich al verenigen sinds 1922.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.