Home

Achtergrond

Handel en teelt oneens over financiering project

Handel en teelt zijn het binnen het Productschap Tuin­bouw (PT) niet eens geworden over de financiering van keten­projecten.

Daardoor loopt een aantal projecten vertraging op. Die projecten komen mogelijk op losse schroeven te staan.

Sinds november overleggen handel en teelt over de werking van een ketenfonds. Bij de sector­commissie groente en fruit giste­ren werd dat fonds wel ingesteld, maar over de financieringswijze bestaat geen overeenstemming. ”Het is een lastig verhaal”, zegt PT-secretaris Cees Kuijvenho­ven.Wordt er bij ketenprojecten door teelt en handel steeds de­zelfde bijdrage geleverd, of wordt per project een andere verhou­ding gekozen? Ook over de defini­tie van ketenprojecten is er geen duidelijkheid.

Door het uitblijven van over­eenstemming over de financie­ringswijze is een aantal projecten opnieuw uitgesteld. Bijvoorbeeld de 3,5 miljoen euro kostende ar­beidsmarktcampagne voor wer­ken in de tuinbouw.

PT-voorzitter Tjibbe Joustra zei bij de financiële discussie over fi­nanciering ook te kijken naar de noodzaak van dit project. ”We le­ven in een andere economische tijd. We moeten kijken hoe zich dat verhoudt tot de campagne.”

Een ketenfonds is nodig om aan te sluiten bij de stijgende vraag naar financiering van dit soort projecten. Eerder werd al bekend dat teelt en handel niet voor een verhoging van de heffing zijn, maar voor een scherpere afwe­ging van noodzaak van de plan­nen.

Kuijvenhoven: ”Je kunt het geld maar één keer uitgeven, dus je moet prioriteiten stellen.” Ondui­delijk is wat dat betekent voor projecten als Frugicom. De subsi­die voor verlenging van de stan­daardisering van berichten tus­sen handel en teelt werd gisteren opnieuw vooruit geschoven.

De commissie heeft gisteren wel het nieuwe heffingenstelsel goed­gekeurd. De algemene heffing is bedoeld voor PT-kosten, terwijl de drie verschillende bijzondere heffingen (teelt, handel en uit­gangsmateriaal) bedoeld zijn voor financiering van projecten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.