Home

Achtergrond 308 x bekeken 21 reacties

DOC-bijeenkomsten teleurstellend voor NMV

De drie rayonvergaderingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden bij DOC Kaas, verlopen teleurstellend voor de NMV-leden die deze hebben aangezwengeld.

Dit erkent NMV-voorzitter Peter ten Hoeve. "De bijeenkomsten zijn intimiderend voor een ieder met een afwijkende mening", stelt Ten Hoeve. "Op de vergaderingen volgt eerst een langdurige goednieuws-show van de kant van DOC. Daarna is er een stemming over de punten van de NMV-leden en moeten de mensen die het anders willen, gaan staan. Dat werkt intimiderend. Wij hadden gevraagd om schriftelijke stemming, maar dit werd afgewezen."

Volgens DOC-directeur Jannes Oosterveld verlopen de bijeenkomsten in een 'open en constructieve sfeer'. Veel meer wil hij er, voordat alle bijeenkomsten geweest zijn, niet over zeggen. De vergaderingen die tot nu toe plaatsvonden waren in Hengelo, Slagharen en bij Hoogeveen.

Op de laatste bijeenkomst durfden meer mensen het volgens Ten Hoeve aan te gaan staan. Op de twee eerdere vergaderingen durfde niemand dit, zelfs de NMV-leden niet die de rayonvergaderingen hadden aangevraagd. Volgens sommige berichten stemden de ontevreden NMV-leden zelfs in met het voorstel alles te laten zoals het is.

Er zijn nog vijf bijeenkomsten te gaan. Zelfs als al deze gunstig verlopen voor DOC, hoeft de rust nog niet volledig te zijn weergekeerd bij DOC. Advocaat Te Biesebeek van de NMV heeft vastgesteld dat de structuur van coöperatie DOC onwettig is. Bij DOC heeft de raad van beheer namelijk de bevoegdheid de directie aan te stellen en te ontslaan. Dit zou niet mogen, betoogt Te Biesebeek. "Hiermee krijgen de leden te weinig invloed. DOC bestrijdt mijn punt, maar de vakliteratuur geeft mij gelijk."

De NMV heeft inmiddels in een brief aan de DOC-leden op dit punt gewezen. De bond kan zelf geen actie ondernemen, maar NMV-leden die ook lid zijn van DOC kunnen met het punt van Te Biesebeek naar de rechter stappen en een aanpassing van de coöperatiestructuur eisen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  DE TUKKER OET TWENTE

  Hier in twente worden de NMV/DDB gekwallificeerd als een stelletje MIEGERS.

 • no-profile-image

  boer

  ja boesje in onzin en domme streken en acties waar alleen maar elende uit voor komt als ze niet op houden te bestaan verliessen we als sector alles.

 • no-profile-image

  jan

  het beginnen rare mensen te worden die ddbers en nmvers net of ze gehersenspoeld zijn .

 • no-profile-image

  wanda

  Ondernemers met lef hoor daarzo..!! Die redden het wel tot de bank de kraan dichtdraait..!!

 • no-profile-image

  boer

  nou jan dan leg jij eens uit hoe doc het moet doen want de mensen van nmv konden op de extra bijeenkomsten niet. ik denk dat het gewoon de markt is.nou jij

 • no-profile-image

  DE TUKKER OET TWENTE

  Twente/twente het probleem van de DDB/NMV is dat ze secte achtige trekjes hebben als je er bij zit kom je er niet meer vanaf.

 • no-profile-image

  boer

  ze moeten de nmv opdoeken voor ze nog meer domme streken uithalen

 • no-profile-image

  Veehouder

  Ik heb twee uitzendingen van ZEMBLA gezien. De eerste over hoe ondernemers door de gemeentes kapot gemaakt werden. De tweede over verzekerings maatschapijen die de slachtoffers geen schades uit betaald. Ondanks dat ik redelijk van die zaken op de hoogte ben ,schrok ik nog! Het is ongeloofelijk hoe arogant dat grote organisaties met mensen omgaan. Ze gaan werkelijk over lijken. Als ik de reacties op de site lees, dan denk wat voor onnozele mensen. Beseffen die niet wat er aan de hand is. hebben ze het pas door als ze straatarm zijn. de NMV en de DDB, zagen de bui allang aankomen, zij waarschuwden, maar kregen modder terug. Mensen luister is goed als je gewaarschuwd wordt, schreeuw niet meteen terug als je de feiten niet kent. Eenheid maakt macht, verdeeldheid gaat ten onder. Als DOC niets te verbergen heeft kan ze rustig open zijn. Dan krijgt ze ook steun en vertrouwen. En zulke situatie is praten goed, maar wel met kennis en die hebben ze! beter praten dan kapot gaan!!

 • no-profile-image

  pietet

  Die van Biezebeek en NMV zijn er mooi druk mee de melkcooperaties te beschadigen.

  Een aantal jaren geleden ook al geprobeerd Campina en FCDF pootje te lichten maar die waren net een stukje te groot.

  Uit de ‘Grote Zuivelenquête 2004’ van de NMV, is gebleken dat individuele coöperatieve leden vinden dat ze weinig tot geen zeggenschap hebben binnen hun coöperatie. Coöperatiebesturen verklaren veelal het tegenovergestelde en verbinden daar de conclusie aan, dat leden er ook veel waarde aan hechten om deze zeggenschap binnen hun zuivelverwerker te behouden. Grote financiële offers worden van de leden gevraagd met als inzet het behoud van zeggenschap. De NMV heeft een diepgaand onderzoek laten verrichten door advocatenkantoor te Biesebeek in Zwolle, naar de aard en inhoud van de coöperatieve statuten en reglementen van FCDF en Campina. De uitkomsten van het juridisch onderzoek tonen ontegenzeggelijk aan, dat werkelijke zeggenschap binnen de huidige coöperatieve reglementen en statuten, een illusie is.
  Hieronder vindt u een korte uiteenzetting uit het rapport van mr. G.D. te Biesebeek.

  In art. 52 van de statuten van Campina is geregeld op welke wijze statuten kunnen worden gewijzigd: in een vergadering van de ledenraad kunnen besluiten betreffende statutenwijzigingen worden genomen maar slechts op voorstel van het bestuur nadat dit voorstel door de coöperatieraad is goedgekeurd. Een statutenwijziging kan enkel worden doorgevoerd door de ledenraad met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. In de vergadering moet minimaal tweederde van de ledenraadsleden vertegenwoordigd zijn, anders moet er een tweede vergadering bijeengeroepen worden.
  (De ledenraad vormt de algemene vergadering van de coöperatie. De ledenraad is samengesteld uit de voorzitters van de afdelingsbesturen, uit zgn. bijzondere leden en uit de door de afdelingsvergaderingen gekozen personen. Het geografische werkgebied van Campina is in afdelingen verdeeld (totaal 61 afdelingen). De leden in een bepaalde afdeling kiezen uit hun midden het afdelingsbestuur; en uit de afdelingsbesturen kiezen de leden de ledenraadsleden. De individuele leden van Campina hebben in de ledenraadsvergadering geen stemrecht).

  Kortom: indien individuele leden een statutenwijziging wensen dan dienen nogal wat barrières genomen te worden om zoiets te kunnen realiseren:

  Ten eerste zullen de leden het bestuur moeten overtuigen van hun wens tot statutenwijziging; als het bestuur een statutenwijziging niet ziet zitten, dan strand hier al een poging om de wijziging gerealiseerd te krijgen.
  De leden van het bestuur worden gekozen door de ledenraad; als het zittende bestuur de statutenwijziging niet zien zitten, dan zou er al een nieuw bestuur benoemd dienen te worden. En dan bij voorkeur een bestuur waarvan op voorhand bekend is dat zij de gewenste statutenwijziging wel tot een voorstel wil formuleren.

  Daarnaast, zodra er een voorstel tot wijziging van de statuten door het bestuur is geformuleerd, dient het voorstel goedgekeurd te worden door de coöperatieraad. De coöperatieraad houdt toezicht op het beleid van het bestuur, dient als overlegorgaan van het bestuur en staat het bestuur en de ledenraad met raad terzijde.
  De leden van de coöperatieraad worden door de ledenraad benoemd. Besluiten van de coöperatieraad worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien een door het bestuur geformuleerd voorstel tot wijziging van de statuten niet door de coöperatieraad wordt aangenomen, dan kunnen de statuten niet worden gewijzigd.

  Wordt een voorstel van het bestuur wel goedgekeurd door de coöperatieraad dan kan wat dat betreft tijdens een ledenraadsvergadering een besluit worden genomen; een wijziging kan enkel worden aangenomen met meerderheid van tenminste tweederde van de stemmen. Indien een voorstel niet voldoende draagkracht heeft, dan wordt het niet aangenomen en dan blijven de statuten ongewijzigd.

  Een lid heeft enkel stemrecht, en daarmee zeggenschap, in een afdelingsvergadering. In elk boekjaar van de coöperatie wordt tenminste één afdelingsvergadering gehouden; de jaarvergadering. Het afdelingsbestuur is verplicht een afdelingsvergadering te houden, indien 10% van het aantal leden van de afdeling daartoe schriftelijk, onder opgave van redenen en van de te behandelen onderwerpen het verzoek doet. Ieder lid heeft in de afdelingsvergadering het recht om vijf stemmen uit te brengen (bij een levering van nul tot 100.000 kg. melk) vermeerderd met één stem per de volgende 20.000 kg. melk en dan tot een maximum van 25 stemmen.

  Conclusie
  Indien leden, al dan niet in collectief verband, een wijziging van de statuten wensen dan is dat zo waar een onmogelijke opgave om dat voor elkaar te krijgen. De directe invloed van de leden op het beleid van Campina draagt niet verder dan op de afdelingsvergaderingen. Indien men statuten wil laten wijzigen dan dient er in ieder geval voldoende draagkracht te zijn onder de individuele leden, vervolgens dient het afdelingsbestuur zich daar in te kunnen vinden en dient het bestuur van de coöperatie bewogen te worden een voorstel te formuleren waaraan vervolgens goedkeuring door de coöperatieraad aan verleend dient te worden; en tot slot dient het wijzigingsvoorstel aangenomen te worden met volstrekte meerderheid van stemmen tijdens een vergadering van de ledenraad.

  Indien leden van ‘onderaf’ in de organisatie statuten (of besluiten, waaronder reglementen, van het bestuur) willen laten wijzigen dan is dat onmogelijk: de leden staan in een te ver verwijderd verband van de organen van Campina die uiteindelijk kunnen bepalen of er wel of niet een wijziging wordt doorgevoerd. Eventuele wijzigingen worden dan ook van ‘hogerhand’ opgelegd. Daar komt nog bij dat statutair is vastgelegd dat een lid tijdens een afdelingsvergadering zich slechts door één ander lid van de betreffende afdeling mag laten vertegenwoordigen en dat een lid slechts vertegenwoordiger namens één ander lid (en niet namens meerdere leden ) kan zijn.

  Wat hiervoor ten aanzien van Campina is opgemerkt, geldt idem dito voor de leden van FCDF: de individuele leden staan in een zodanig ver verwijderd verband van de organen van FCDF, die bevoegd zijn om statutenwijzigingen door te voeren, dat een lid feitelijk niet in staat is zijn invloed hierop uit te oefenen.
  Tot zover het juridische verslag van mr. te Biesebeek.

  Zeggenschap is een groot goed, maar moet wel inhoud hebben. De huidige statuten en reglementen van coöperaties geven niet langer werkelijke inhoud aan het begrip zeggenschap, en men mag zich afvragen in hoeverre het coöperatieve gedachtegoed binnen de coöperaties nog inhoud heeft.

  Besturen van coöperaties kunnen aan de leden/melkveehouders laten zien of ze op de juiste plek zitten: door de uitkomsten van onze Zuivelenquête heel serieus te nemen én door ervoor te zorgen dat coöperatieve begrippen weer heel snel inhoud en betekenis krijgen!

 • no-profile-image

  gert

  het geld moet gewoon uit de markt komen,dus elke DOCboer maar een kaaswinkeltje aan huis,kunnen ze hun eigen prijs bepalen

 • no-profile-image

  Jan

  Ik ken ook wel iemand die geen kennis van zaken heeft en daarom nooit iets beargumenteerd en als een kip zonder kop de LTOkipstukken nakakelt ; @boer, boer. Ben je daarvoor soms ongehuurd?????

 • no-profile-image

  Frans-Jan ter Beek

  Ben gisteravond ook op extra ledenvergadering geweest en de sfeer was daar verre van intimiderend. Er werd de ondertekenaars van de aanvraag ruimte gegeven om de standpunten duidelijk te maken maar daar werd geen gebruik van gemaakt en ook bij de peiling stonden ze niet op. Dat is een scheiterige houding van een club die over zichzelf zegt lef te hebben en en passant de LTO uitmaakt voor meelopers. Kortom de hele aktie van de NMV is van boven opgelegd want als je echt als ondertekenaar staat voor wat je vind, laat je dat ook horen op een ledenvergadering. Het is heel jammer dat er door enkele op sensatie beluste lieden weer een hoop kostbare tijd, geld en inspanning is gaan zitten in een grote luchtbel........ NMV, bedankt!

 • no-profile-image

  Boesje

  Maar ze hebben wel vaak gelijk. De LTO heeft er erg veel last van. Kijk maar in de veldpost naar "De stiekeme LTO jongetjes"

 • no-profile-image

  twente

  dat dacht ik al tukker want ze laten die achterlijke borden staan ze durven niet eens op te zeggen ik had laats nog een gesprek met een ddber die wilde opzeggen maar die heefd veel last gehad. ik snap de sponsoren ook niet dat ze voor deze clubs nog geld geven.

 • no-profile-image

  doc boer

  Kom net weg bij de doc vergadering in Marum. De NMV aanhangers hebben er een beschamend optreden opgevoerd waarmee zij deze solide cooperatie echt schade toebrengen. Er werd door de NMV leden veel geschreeuwd en er werden allerlei feiten op tafel gegooid die onwaar bleken te zijn. De NMV ers hebben hun huiswerk niet goed gedaan en werden door een overgrote meerderheid van doc boeren daarom ook met de nek aangekeken. Steeds weer werd er door de NMV ers gepreekt dat er niet naar de leden geluisterd werd. Zelf vertrokken ze na de vergadering zonder in debat te willen gaan met de "tevreden" doc boeren en hun ledenraad, (die overigens op alle vragen netjes antwoordde)
  Ik en ook collega boeren vinden het te triest voor woorden dat de NMV dit machtsmiddel van stal heeft gehaald om zo antwoord te krijgen op vragen die eigelijk allemaal helder en klaar in de statuten en regelementen staan. Het is dan ook maar zeer de vraag of de NMV met deze actie het door hun beoogde resultaat behaalt. Zelf vond ik het optreden van de NMV Zeer beschamend, een optreden die je niet mag verwachten van een belangenbehartiger

 • no-profile-image

  boer

  veehouder dat is nou net het probleem kennis heeft de ddb en nmv niet ze praten gewoon als kip zonder kop het is gewoon walgelijk

 • no-profile-image

  danielle

  Wat is het toch jammer dat AGD niet objectief een bericht over de sectorbonden kan plaatsen. Met de titels vallen ze al door de mand. Negatieve berichten over de sectorbonden blijven lang op de site, terwijl negatieve LTO-berichten zo verdwenen zijn. Ik denk dat AGD zo haar eigen graf graaft.

 • no-profile-image

  twente

  de nmv moet extra vergadering houden van het voortbestaan van de club ik denk dat iedere melkveehouder er klaar mee is weg met ddb en nmv want deze clubs hebben handen met geld gekost met hun acties dus leden van nmv sta nu wel op en hou extra bijeenkomsten en hef ze op dan doen jullie een goeie actie als jullie dat durven of zijn jullie bang voor sieta en peter

 • no-profile-image

  doc boer

  NMV hoop geblaat , weinig wol!

 • no-profile-image

  Berend

  Braaf volk daar in Twente.
  Vooral niet kritisch zijn naar de eigen cooperatie en je met een kluitje het riet in laten sturen.

 • no-profile-image

  de tukker oet twente

  Ik heb het hier al eens vaker gezegd rust is een stabiele facor, het is voor DOC en de doc boeren van groot belang dat ,men de gelederen gesloten houd ,en dat men zich niet uit elkaar laat spelen door welke partij dan ook, en dat de rust terug keert.
  Ben zelf geen doc of spotmarkt boer maar ook ik hoop dat de melkprijs weer aantrekt,maar de spot markt is nog weer gezakt van 17 naar 16ct dit geeft aan dat er nog geen bodem in de markt is.
  Weet iemand ook wat v Bakel op dit moment uit betaald per liter melk????????

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.