Home

Achtergrond

Landbouwnormen voor Bloembollen, bomen, machines en productierechten

Voor de berekening van de jaarwinst 2009 zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de Belastingdienst en vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven over de waardering en afschrijving van bloembollen, bomen, landbouwmachines en productierechten.

Voor de bloembollenkramen en afschrijving landbouwmachines worden de normen zoals die voor 2008 golden gehandhaafd.

Voor de waardering van de laanbomen is de overgangsregeling zoals deze is afgesproken in vanaf 2008 nog van groot belang. De overgangsregeling luidt als volgt:

De in de tabel opgenomen normen 2009 gelden uitsluitend voor aanlegkosten en aanwaskosten van aanplant vanaf 2008. Voor aanplant in eerdere jaren blijven voor de tonkinstokken de toen geldende normen van toepassing. De aanwas 2009 voor laan- en vruchtbomen bedraagt voor aanplant in de jaren vóór 2008 € 3.500,00 exclusief OB en € 3.650,00 inclusief OB.

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over de productierechten. Hier zijn er geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat de toeslagrechten ontbreken in dit onderdeel. De reden hiervoor is dat naar de mening van de Belastingdienst een toeslagrecht geen bedrijfsmiddel is maar een vorderingsrecht. Omdat er geen einddatum voor de toeslagrechten gegeven is, kan er volgens de Belastingdienst eveneens niet op afgeschreven worden. Hier is de adviespraktijk het echter niet mee eens. Naar alle waarschijnlijkheid zullen over de vraag of toeslagrechten een bedrijfsmiddel vormen nog proefprocedures worden opgestart. Op dit moment kunnen er hierover geen afspraken worden gemaakt.

De afschrijvingnormen voor de productierechten zijn voor het kalenderjaar 2009 c.q. boekjaar 2009/2010 als volgt vastgesteld.

ProductierechtenMelkMestSuikerVarkensPluimvee
BedrijfsmiddelJaJaJaJaJa
      
Tijdelijke regelingJaJaJaJaJa
      
RestwaardeNihilNihilNihilNihilNihil
      
Afschrijvingstermijn  5 jaar  
      
Afschrijvingstermijn bij aankoop vóór -1-20048 jaar    
      
Afschrijvingstermijn bij aankoop op of ná 1-1-2004tot 1-4-2015vervallen per 1-1- 2006 tot 1-1-2007tot 1-1-2007
      
Afschrijvingstermijn bij aankoop op of ná 1-1-2006tot 1-4-2015  tot 1-1- 2015tot 1-1-2015
      
InvesteringsaftrekNeeNeeNeeNeeNee
      
Ingangsdatum investeringen   Aangaan van overeenkomst van koop en verkoopAangaan van overeenkomst van koop en verkoop

Voor de productierechten suiker is afgesproken dat per 1 januari 2005 over 5 jaar kan worden afgeschreven. Uiteraard kan pas worden afgeschreven vanaf het tijdstip dat het productierecht in gebruik wordt genomen, dus naar tijdsgelang.

De volledige tekst van de landbouwnormen 2009 is op korte termijn raadpleegbaar via internet op www.belastingdienst.nl .

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.