Home

Achtergrond

Onzekerheid bij meting broeikasgas blijft groot

De onzekerheidsmarge bij de berekening van de uitstoot van methaan en andere broeikasgassen uit onder meer de landbouw blijft groot.

Dit blijkt uit een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Bij de meting van de methaanemissie van onder meer koeien is de jaarlijkse onzekerheid 25 procent. Over de achttienjarige periode van 1990 tot en met 2007 is die onzekerheid kleiner, maar nog steeds ongeveer 10 procent.

Voor lachgas, het meeste schadelijke broeikasgas, is de onzekerheidsmarge van jaar op jaar nog veel groter. Die bedraagt ongeveer 50 procent. Over eerdergenoemde periode van acht jaar is die wel kleiner, zo’n 15 procent. Voor het meest voorkomende broeikasgas CO2 is de onzekerheidsmarge veel kleiner en bedraagt die 2 tot 3 procent.

Ondanks de afwijkingsmogelijkheden, menen wetenschappers toch vast te kunnen stellen dat de uitstoot van broeikasgassen in de jaren 1990 tot en met 2007 gemiddeld zijn gedaald. Voor alle broeikasgassen samen is de daling ongeveer 3 procent. Voor methaan en lachgas is de uitstoot veel sterker beperkt en bedraagt die achtereenvolgens zo’n 34 en 23 procent.

De uitstoot van CO2 is daarentegen sterk toegenomen, in totaal met zo’n 8 procent. Ondertussen deed de agrarische sector het gedurende de meetperiode qua emissie van broeikasgassen aanzienlijk beter dan de economie als geheel, vooral door de terugloop van de veestapel. De totale uitstoot van broeikasgassen daalde gedurende de jaren van 1990 tot en met 2007 met ongeveer 3 procent. In de agrarische sector daalde de uitstoot van deze gassen met meer dan een kwart. In 1990 was de agrarische sector nog goed voor 11 procent van de totale emissie, in 2007 was dat gedaald tot 8,8 procent.

Van de methaanemissie in de landbouw is 34 procent rechtstreeks afkomstig van het verteringsproces van vee. Het overgrote deel daarvan (89 procent) moet worden toegeschreven aan rundvee. Varkens, schapen, geiten en paarden zijn goed voor de overige 11 procent methaanuitstoot.

Of registreer je om te kunnen reageren.