Home

Achtergrond

Nieuwe Successiewet: de amendementen

De Tweede Kamer heeft op 3 november 2009 het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en herziening van de Successiewet met diverse amendementen en moties aangenomen. De belangrijkste amendementen op een rijtje.

Vijf jaar samenwonen kwalificeert voor partnerschap
Personen die vóór schenking of overlijden al vijf jaar onafgebroken samenwonen (een gezamenlijke huishouding voeren), kwalificeren als partners. Zij vallen daardoor in de tariefgroep met de hoogste vrijstellingen en laagste tarieven. De gezamenlijke huishouding moet blijken uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een daarmee vergelijkbare buitenlandse administratie.

Gelijke behandeling stiefkinderen van gehuwden en samenwoners
Stiefkinderen van samenwoners worden voor de Successiewet op dezelfde wijze behandeld als stiefkinderen van gehuwden. Dat wil zeggen dat kinderen van samenwonende partners worden aangemerkt als kind van de partner aan wie zij niet verwant zijn. De ‘aanverwantschap’ aan de andere partner blijft bestaan als het partnerschap eindigt door overlijden van de natuurlijke ouder of door beëindiging van de gezamenlijke huishouding tegen de wil van de partners (zoals bij duurzame opname in een verpleeghuis).

Eenmalige verhoogde schenking aan kind voor aanschaf eigen woning of studiefonds
Er geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van maximaal € 50.000 van ouders aan een kind van 18 tot en met 34 jaar in verband met de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds voor het kind. Het verzoek om toepassing van de verhoogde vrijstelling moet bij aangifte worden gedaan en in een notariële akte worden vastgelegd. Voor kinderen die vóór 1 januari 2010 ouder dan 18 jaar maar jonger dan 35 jaar zijn én gebruik hebben gemaakt van de bestaande eenmalige verhoogde vrijstelling van € 22.760 (jaar 2009), komt een tijdelijke regeling. Zij kunnen tot het bereiken van de 35-jarige leeftijd in aanmerking komen voor een aanvullende eenmalige vrijstelling van € 26.000 indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning. Deze aanvullende regeling vervalt per 1 januari 2027.

Defiscalisering in box 3 van erfrechtelijke verkrijgingen ook voor samenwoners
Tot de bezittingen en schulden in box 3 van de Wet inkomstenbelasting behoren niet vermogensbestanddelen (geldvorderingen en schulden) uit de verdeling van een nalatenschap van de overleden partner waarmee tot diens overlijden een gezamenlijke huishouding werd gevoerd en waarbij de achterblijvende partner alle goederen uit de nalatenschap verkrijgt onder de verplichting alle schulden van de nalatenschap voor zijn rekening te nemen. De ‘defiscalisering’ van deze erfrechtelijke verkrijgingen (onderbedelingsvorderingen en overbedelingsschulden) geldt al voor gehuwden en wordt nu dus uitgebreid tot ongehuwd samenwonenden.

Uitstel van betaling successierecht bij verkrijging blote eigendom
Voor een bepaalde situatie komt er een betalingsregeling voor de verkrijging van de blote eigendom van de woning. Dit ziet -kort gezegd- op de situatie waarbij een ander dan de erfgenaam het vruchtgebruik van de woning heeft verkregen (doorgaans de weduwe of weduwnaar van de overledene) en het bedrag van het verschuldigde successierecht hoger is dan de waarde van (het aandeel van het kind in) de blote eigendom in de woning.

Motie om familiesamenwoners goedkoop registratiealternatief te bieden
Familiesamenwoners (zoals broers en zussen) kunnen onder omstandigheden aanspraak maken op toepassing van de eerste tariefgroep (met de hoogste vrijstellingen en laagste tarieven). Dit is het geval als hun samenwoning blijkt uit een geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap brengt aanzienlijke kosten , terwijl voor andere samenwoners een goedkoper registratiealternatief beschikbaar is in de vorm van een samenlevingsovereenkomst. In de aangenomen motie wordt de regering verzocht om samenwonende broers en zussen een goedkoop registratiealternatief aan te bieden waaruit blijkt dat sprake is van wederzijdse zorgplicht en gemeenschappelijke huishouding.

Meer informatie: Tweede Kamer, 3 november 2009, 31930 nrs. 46, 56, 59, 66, 70, 75 en 79

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.