Home

Achtergrond

Nieuwe Schenk- en erfbelasting met gewijzigde bedrijfsopvolgingsregeling

Op 3 november 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (31930)’ aangenomen.

Dit wetsvoorstel doet de huidige Successiewet veranderen in een nieuwe Schenk- en erfbelasting. Het voorstel wijzigt de voor de agrarische sector zo belangrijke bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF).

Op sommige punten zijn deze wijzigingen zelfs ingrijpend. Een door de Staatssecretaris ontraden maar door de Kamer toch aangenomen amendement verleent zelfs een 100% vrijstelling voor ondernemingsvermogen tot een bedrag van €1 miljoen. Is de belaste verkrijging nog groter dan bedraagt de vrijstelling daarvoor 83% (in plaats van 75% nu). Aan dit laatste amendement zal afzonderlijk aandacht worden besteed.

Belangrijk is wat niet verandert!

Het belangrijkste van de nieuwe wet is dat de faciliteit voor bedrijfsopvolging in grote lijnen blijft bestaan. De faciliteiten zijn –met name voor de agrarische sector - zo ruim dat van diverse kanten gevraagd werd of het allemaal niet wat minder kon. Dat is dus niet gebeurd en dat is goed nieuwe voor bedrijfsopvolgers. In grote lijnen blijft dus gelden dat er een vrijstelling bestaat voor het verschil tussen de liquidatiewaarde van een onderneming (de werkelijke waarde) en de going concernwaarde. Die laatste wordt in de agrosector meestal forfaitair berekend. Dat is de ‘eerste schijf’. Vervolgens wordt een vrijstelling verleend van 83% van de going-concernwaarde. Dat is de ‘tweede schijf’. Is er dan nog steeds sprake van een belaste verkrijging dan kan daarvoor – net als nu – gedurende 10 jaar rentedragend uitstel van betaling worden verkregen. Dat is de ‘derde schijf’.De praktijk probeert overigens meestal om de verkrijging niet in die derde schijf te laten belanden. De overnamesom wordt daar vaak op afgestemd.

Vorm

Op dit moment krijgt u de faciliteit doordat er eerst een aanslag wordt opgelegd (een zogeheten conserverende aanslag) voor de eerste twee schijven (het voorwaardelijk vrijgestelde deel van de verkrijging). Voor de derde schijf wordt wel een gewone aanslag opgelegd. Na verloop van tijd wordt deze conserverende aanslag kwijtgescholden. Omdat inmiddels is gebleken dat bijna alle verkrijgers zich nietjes gedragen gaat men het anders doen. U krijgt de vrijstelling in de eerste twee schijven direct. Bij de enkeling waarbij het misgaat wordt er nagevorderd. Dat levert iedereen minder werk op

Waardering

Op 20maart van dit jaar besliste de Hoge Raad dat als er een onderneming voor een lage prijs wordt overgedragen dit geen schenking oplevert. De wetgever betoont zich een slecht verliezer en sluit deze weg af per 2010. Vanaf volgend jaar is er feitelijk dus geen keuze meer tussen een beroep op het arrest en de BOF: u bent veroordeeld tot de laatste. Voor wie braaf voortzet is dat overigens geen probleem.

Besloten vennootschap

Voor wie zijn onderneming in BV vorm drijft is het van belang dat de nu nog bestaande marge van 15% bij beleggingsvermogen in een kapitaalvennootschap wordt verlaagd tot 5%. Dit percentage wordt gekoppeld aan het bedrijfsvermogen (en niet meer aan de waarde aandelen). Hierdoor wordt de speelruimte stevig ingeperkt.

TBS

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt uitgebreid met de situatie waarin een aandeelhouder een onroerende zaak conform artikel 3.92 Wet IB 2001 ter beschikking stelt aan de vennootschap en het object dienstbaar is aan de onderneming in die vennootschap. Voorwaarde is dat de verkrijger van de onroerende zaak ook de aandelen (deels) krijgt.

Wettelijke eisen

De huidige eis dat de schenker ten minste 55 jaar of 45% arbeidsongeschikt is vervalt. U mag schenken op iedere leeftijd, maar wel blijft de anno 2009 al geldende bezitseis gelden. In geval van schenking geldt ook nu al de eis dat het ondernemingsvermogen minimaal 5 jaar in het bezit is geweest van de schenker. Deze bezitseis zal straks ook gelden bij schenking van ter beschikking gestelde onroerende zaken als hiervoor bedoeld. In geval van overlijden wordt analoog aan de hiervoor genoemde regeling bij schenking een bezitstermijn bij de erflater gesteld. Aanschaf van vermogen dat gunstig kan vererven in het zicht van overlijden wordt hiermee ontmoedigd. Onmogelijk is het echter niet bij een ziekbed met een zeker dodelijke afloop maar met een levensverwachting van meer dan een jaar. Anders dan was aangekondigd, bedraagt deze termijn niet 2 jaar maar 1 jaar.

Verdeling huwelijksgemeenschap

De goedkeuring die nu nog geldt voor verdeling van een huwelijksgemeenschap krijgt straks een wettelijke basis. Indien gebruik wordt gemaakt van een turboverdeling en de kinderen de bloot-eigendom van de onderneming krijgen en de langstlevende partner het vruchtgebruik ervan, kan de echtgenoot voor de helft van het vruchtgebruik een beroep doen op de faciliteiten. De kinderen hebben de faciliteiten voor het geheel.

Commandiet en preferente aandelen

De commanditaire vennoot en de houder van preferente aandelen (aandelen met een vast dividend) kunnen alleen nog maar van de regeling gebruik maken als hun commanditaire gerechtigdheid respectievelijk hun preferente aandelen voorkomen uit hun voormalige ondernemerschap. Dit zal voornamelijk in opvolgingssituaties spelen. In andere gevallen wordt men gezien als belegger en kan van de BOF geen gebruik worden gemaakt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.