Home

Achtergrond

Meer geld voor weidevogels nodig

Het weidevogelbeheer is op de goede weg. Boeren krijgen meer mogelijkheden.

Maar om echt resultaat te bereiken, moet er meer geld komen, betoogt Piet Jansen, voorzitter van het Weidevogelverbond en Overijssels gedeputeerde.

Al jarenlang zijn er zorgen over de stand van de weidevogels in ons land. Daarom is in 2006 het Weidevogelverbond ingesteld, met vertegenwoordigers van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, agrarische organisaties en kennisinstellingen. Doel was de achteruitgang in 2010 te stoppen en daarna een stijgende tendens te realiseren. De toenmalige minister stelde dat er structureel meer geld beschikbaar zou – moeten – komen. Dat is niet gebeurd.

Het jaar 2010 komt snel dichterbij. Minister Verburg constateerde onlangs dat de inzet van middelen weinig effect sorteert en dat de teruggang nog steeds niet is gestopt. Dat laatste klopt, maar de werkelijkheid is genuanceerder.

Uit recente pilots (Nederland-Gruttoland en Nederland-Weidevogelrijk) is gebleken dat de achteruitgang via een planmatige gebiedsaanpak wel degelijk kan worden gestopt. Er zijn meer hoopvolle ontwikkelingen. Met ingang van 2010 is het nieuwe subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) van kracht. Dit biedt, mede door de grotere flexibiliteit, boeren meer mogelijkheden om weidevogelbeheer in hun bedrijfsvoering op te nemen. Ook de toenemende samenwerking tussen natuurorganisaties en boeren biedt hoop.Verder verwacht ik veel van de aanwijzing van geconcentreerde weidevogelgebieden, waarmee veel provincies al zijn begonnen.

Betrokkenheid en draagvlak bij boeren zijn van wezenlijk belang. Dit kan echter niet zonder een structurele financiële basis. Met de bestaande middelen komen wij er niet. Vandaar dat wij ook kijken naar mogelijkheden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Wij hebben stappen gezet in de goede richting. Wil dit echt leiden tot resultaat, dan moeten we ook na 2010 doorgaan. Hoe dat moet worden aangepakt, is mede afhankelijk van de evaluatie van het Weidevogelverbond.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.