Home

Achtergrond

Veenkoloniën hebben tijd en toeslag nodig

Houd minstens 75 procent van de toeslagrechten overeind. Dat bepleit Jakob Bartelds om de landbouw in de Veenkoloniën levend te houden en de tijd te geven zich aan te passen.

In 2012 zullen alle EU-compen­satiebedragen ontkoppeld worden en in het toeslagrech­tensysteem vallen. De totale geld­stroom naar het akkerbouwbe­drijf neemt 10 procent af door modulatie (afroming voor platte­landsontwikkeling). Grote prijs­schommelingen in de graan­markt hebben wellicht een groter effect, zeker met het nieuwe in­terventiebeleid.

Na 2013 komt het bestaan van tweeduizend gezinnen van zet­meelaardappeltelers en tiendui­zend andere afhankelijke gezin­nen in handen van politieke be­sluitvormers. Er zijn twee opties waar ik rekening mee houd. We gaan in 2023 – uitgaande van een tien jaar durende over­gangstermijn – naar een regio­naalmodel (flat-rates met vaste hectaretoeslag), maar bedrijven behouden minimaal 75 procent van hun huidige rechten. Dit is thans de regel in de EU, maar hoe duurzaam is dit besluit? Dit voor­komt een vrije val in inkomsten voor akkerbouwers in Noord­oost- Nederland, maar ook voor vleeskalverhouders en intensieve melkveebedrijven!

Ander scenario: we gaan in 2023 naar een regionaalmodel zonder vangnet, dit zal voor een bedrijf van 100 hectare (40 pro­cent is groter) minimaal 40.000 euro kosten. Er ontstaat een ne­gatief inkomen wat niet lang kan bestaan. Als boer en belangenbeharti­ger voor dit gebied ga ik voor de eerste optie. Deze biedt de boer en zijn keten enige tijd en meer inkomsten om aanpassingen door te voeren.

Avebe heeft tijd en geld nodig om twee innovaties (eiwit en ras­specifieke zetmelen) op te scha­len voor ze bijdraagt aan de winst van het bedrijf en de aardappel­prijs van de boer. Met de graan/ zetmeelprijzen van vandaag gaat dat niet snel genoeg. Om op de boerderij duurzaam en rendabel te kunnen telen, is ook tijd en geld nodig. Dat bete­kent opbrengsten verhogen en kostprijs verlagen, specifieke zet­meelteelt voor deelmarkten met hogere prijzen. En watergebruik optimaliseren, een van de meest bepalende factoren voor de op­brengst.

De Veenkoloniën is een uniek landbouwgebied met on­dernemende boeren die zich zul­len aanpassen aan de omstandig­heden, maar daar moeten ze wel de tijd voor krijgen.

Jakob Bartelds is voorzitter LTO ­werkgroep zetmeelaardappelen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.