Home

Achtergrond

Ongelijk speelveld

De Europese Unie blinkt bepaald niet uit in consistente politiek.

Brussel ontkoppelt de landbouwsubsidies en de productie van gewassen. Frankrijk en Polen voeren volgend jaar echter een teeltsubsidie in voor eiwithoudende gewassen. De EU wil een economi­sche eenheid vormen met gelijke kansen voor iedereen. Het voorne­men van Frankrijk en Polen doorkruist dit streven. Frankrijk en Polen stimuleren vanaf volgend jaar de teelt van eiwit­houdende gewassen. De Franse akkerbouwers krijgen in 2010 een pre­mie van 150 euro per hectare, de Poolse krijgen 60 euro. De lidstaten mogen dat doen. Artikel 68 van de toeslagenregeling meldt dat lidsta­ten maximaal 10 procent van de inkomenssteun mogen herverdelen.

Het stimuleren van de teelt van eiwitgewassen is goed. De EU impor­teert veel eiwitrijke soja. De teelt veroorzaakt vaak milieu- en natuur­schade in de herkomstlanden. En het gesleep over de oceaan is niet duurzaam. Bovendien kunnen akkerbouwers een teelt toevoegen aan hun bouwplan. Dan krimpen mogelijk de arealen aardappelen en uien, zodat daar een betere prijs mogelijk is. Maar, zo’n regeling moet in de hele EU gelden. Nu ontstaat een concurrentienadeel voor akkerbou­wers in de andere lidstaten. Een gelijk economisch speelveld is één van de pijlers onder de EU. Brussel moet dat ter harte nemen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.