Home

Achtergrond

LEI: gevolgen CO2-rechten in 2020 dramatisch

Het Nederlandse are­aal glas daalt met 420 tot 760 hec­tare wanneer de glastuinbouw in 2020 voor alle CO2-emissierechten moet betalen, zoals de Europese Unie wil.

Dat verwacht het land­bouweconomisch instituut LEI, onderdeel van Wageningen Uni­versiteit.

Emissierechten geven bedrij­ven het recht om een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten. Be­drijven krijgen rechten toegewe­zen door de overheid en kunnen daar vervolgens mee handelen. Kleine bedrijven hoeven voorlo­pig niet te voldoen aan de harde emissiehandelseisen.

Daardoor doen nu ’maar’ zestig glastuinders in Nederland mee in het systeem van de CO2-emissie­handel. Europa heeft wel bepaald dat voor de kleine ondernemers beleid moet komen dat bijna het­zelfde is als het beleid voor grote bedrijven, om oneerlijke concur­rentie tegen te gaan. Bij de berekening van de kosten voor de sector is uitgegaan van een prijs van 20 euro per ton CO2, maar onderzoeker Frank Bunte denkt dat de prijs goed kan gaan oplopen, en de sanering in de tuin­bouw dus ook. In totaal gaat in dit”donkerste scenario” 220 miljoen euro verloren aan toegevoegde waarde.

Europees is bepaald dat be­drijfstakken die blootstaan aan concurrentie uit landen die geen stringent klimaatbeleid hebben gratis rechten kunnen krijgen. Europees wordt daar door de glas­tuinbouw niet aan voldaan.

Ook wanneer de overheid wel verzachtende maatregelen voor kleine bedrijven zal treffen, door een deel van de rechten gratis te vergeven, zal een fors deel van de productie van Noord- naar Zuid­Europa verplaatsen. Voor het we­reldwijde CO2-verbruik is deze verschuiving gunstig.

De organisatie pleit echter voor een integrale benadering waarbij gebruik van water en bestrij­dingsmiddelen worden meegeno­men. In Zuid-Europa ligt het ge­bruik daarvan naar schatting tien tot vijftien keer hoger dan in Noord-Europa.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.