Home

Achtergrond

EC keurt Nederlandse Regeling Groenfondsen goed

De agrarische sector is "hofleverancier" van milieuvriendelijke investeringsprojecten. Denk aan al die milieuvriendelijke kassen en stallen die de laatste jaren zijn gebouwd.

Een belangrijke stimulans om juist dit soort investeringen te plegen ligt in de fiscale stimuleringsmaatregelen. Een van deze fiscale stimulansen is de "Regeling Groenfondsen".

Een groenfonds is aan de ene kant aantrekkelijk voor beleggers. Beleggers hebben immers extra fiscale faciliteiten voor dit soort beleggingen. Aan de andere kant is een groenfonds aantrekkelijk voor ondernemers. Zij kunnen tegen gunstiger voorwaarden geld lenen. De “Regeling Groenprojecten” is dan ook een belangrijke regeling voor de agrarische sector.

Gelukkig heeft de Europese Commissie op grond van de staatssteunregels van het EG Verdrag toestemming verleend voor een gewijzigde versie van een Nederlandse fiscale stimuleringsmaatregel die zij eerder in augustus 2006 onder de naam "Regeling Groenprojecten" had goedgekeurd. Met deze gewijzigde maatregel wordt beoogd investeringen te stimuleren in projecten die een positief effect hebben op de natuur en het milieu in Nederland. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de verschillende onderdelen van de regeling in overeenstemming zijn met de respectievelijke richtsnoeren voor staatssteun op het gebied van landbouw, visserij en milieu evenals met de regels van het EG Verdrag inzake staatssteun voor de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid (artikel 87, lid 3, onder c)).

EU-Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes verklaarde: "Ik ben ervan overtuigd dat de gewijzigde Regeling Groenfondsen een positieve bijdrage zal leveren aan het streven van de EU naar een groenere economie zonder de mededinging onnodig te verstoren. Het fonds is in het verleden een doeltreffende stimulans gebleken voor milieuvriendelijke en energie-efficiënte investeringen in Nederland".In 1995 voerde de Nederlandse regering de fiscale stimuleringsregeling Groenfondsen in om milieuvriendelijke initiatieven te bevorderen. In het kader van deze regeling kon belastingvrijstelling worden verleend voor beleggingen van individuele belastingbetalers in investeringsfondsen die hoofdzakelijk (voor minstens 70%) belegden in "groenprojecten". Om als groenproject in aanmerking te komen moest aan bepaalde in de regeling vastgelegde voorwaarden zijn voldaan.

De gewijzigde regeling bevat nieuwe categorieën projecten en wijzigt een aantal bestaande categorieën. De voorgestelde wijzigingen beogen de regeling aan te passen aan de ervaring van de afgelopen tien jaar, de vooruitgang op het gebied van de milieutechnologie en de hedendaagse beleidsprioriteiten; zij brengen geen verandering in de onderliggende methodologie, noch in de samenwerking tussen beleggers, banken en groenprojecten.

De projectcategorieën lopen uiteen van projecten inzake de ontwikkeling en instandhouding van natuur, bos en landschap tot projecten voor duurzame aquacultuur, de opwekking van duurzame energie en de duurzame bouw van woningen en utiliteitsgebouwen.

De Commissie heeft geconcludeerd dat de maatregel in overeenstemming is met de in de richtsnoeren voor staatssteun op het gebied van landbouw, visserij en milieu vastgestelde criteria evenals met de regels van het EG Verdrag inzake steun voor de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid (artikel 87, lid 3, onder c)).Zo heeft de Commissie bijvoorbeeld steun goedgekeurd voor biologische landbouw op grond van de landbouwregels, voor het gebruik van duurzame grondstoffen bij de industriële verwerking van landbouwgrondstoffen, de terugwinning en het hergebruik van afval overeenkomstig de milieuregelgeving en voor de bouw van tankstations voor alternatieve brandstoffen rechtstreeks op basis van artikel 87, lid 3, onder c) van het EG Verdrag. Sinds de invoering van de regeling hebben circa 44 000 personen een bedrag van 6,8 miljard EUR in groenprojecten belegd, waardoor in de loop van de jaren 5 000 groenprojecten konden worden gefinancierd (Groen Beleggen, jaarverslag 2008).

Meer informatie: EG-C 14 oktober 2009, IP/09/1514

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.