Home

Achtergrond

'Beoordeling resultaten van mestbeleid te beperkt'

De Technische Bodem Commissie (TCB) pleit voor een verbreding van informatie van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

De commissie doet dit na een evaluatie van het meetnet. In het meetnet worden de effec­ten van het mestbeleid onder­zocht. In de huidige vorm gebeurt dit alleen op basis van chemische parameters in de vorm van hoe­veelheid nutriënten en metalen in het grondwater. Hierdoor kan met het meetnet slechts een be­perkte indruk worden gegeven van het effect van het mestbeleid. TCB vindt dat er ook een relatie moet worden gelegd met het effect op het ecosysteem en de natuur­lijke functies van het ecosysteem in de bodem, zoals de bodem­vruchtbaarheid, het ziekte- en plaagwerend vermogen, het aan­passingsvermogen bij ander grondgebruik en het zelfreini­gend vermogen.

De bodemgezondheid wordt op dit moment in het Landelijk Meet­net Bodemkwaliteit wel gecontro­leerd op de werking van het ecosy­steem. De TCB adviseert om der­gelijke systemen meer te integre­ren en ook te kijken naar andere compartimenten zoals oppervlak­tewater, lucht en bodem.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.