Home

Achtergrond

Geen cassatie tegen hofoordeel inzake vaststelling pachtersvoordeel

De staatssecretaris van Financiën deelt mee geen beroep in cassatie in te stellen tegen de uitspraak van Hof Leeuwarden 24 september 2008, nr. 01/01138.

Het hof moest in die zaak oordelen over de aankoop van een voorheen gepacht landbouwbedrijf dat vervolgens binnen een jaar in stappen werd doorverkocht. Het hof oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat op het moment van aankoop van de grond al vaststond dat het zou worden doorverkocht, zodat de grond tot het ondernemingsvermogen mocht worden gerekend. De waardestijging als gevolg van marktontwikkelingen in de periode tussen de aankoop en verkoop dient uit het pachtersvoordeel te worden geëlimineerd, aldus het hof. Bij gebreke van voldoende specifieke gegevens ziet het hof zich voor de noodzaak geplaatst de autonome stijging te becijferen op basis van gegevens van het NVM betreffende agrarisch onroerend goed.

Belanghebbende heeft voorts aannemelijk gemaakt dat de boerderij/woning geen functie had in de onderneming en dat deze naar privé mocht worden overgebracht. Niet in geschil is dat over de ondergrond van de woning wel pachtersvoordeel is genoten.De staatssecretaris licht toe waarom wordt afgezien van het instellen van beroep in cassatie. Hij sluit zich aan bij het oordeel dat het voordeel uit het (tot het ondernemingsvermogen gerekende) pachtrecht op de woning werd gerealiseerd op het moment dat de woning werd aangekocht en naar privé overging. Over de hoogte van dit voordeel, te becijferen op het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van een agrarische bedrijfswoning en de aan de verpachter betaalde prijs voor de woning, heeft de inspecteur zich niet uitgelaten.

Cassatie is op dit punt dus niet mogelijk, ondanks de omstandigheid dat de omvang van de bij doorverkoop behaalde winst van f 300.000 erop lijkt te wijzen dat bij aankoop een prijs onder de waarde in het economische verkeer is betaald. Ook ten aanzien van de verdeling van de koopsom over de woning en de bedrijfsopstallen verwacht de staatssecretaris geen succes van een cassatieberoep, nu het oordeel van het hof op dit punt berust op de aan het hof toekomende keuze en waardering van de bewijsmiddelen en niet onbegrijpelijk is.

Meer informatie:Staatssecretaris – Financiën 10 november 2008, DGB2008/5533 Hof Leeuwarden 24 september 2008, nr. 01/01138

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.