Home

Achtergrond

Water voor en achter de dijk in Structuurvisie Randstad 2040

Het verbeteren van de veiligheid tegen overstromingen bij de kust en de grote rivieren en een groter en waterrijker Groene Hart zijn topprioriteit in ‘Structuurvisie Randstad 2040’. Verder kiest het kabinet voor internationaal krachtige en aantrekkelijke steden met metropolitaanse parken en een betere aansluiting op het netwerk van hogesnelheidstreinen samen met beter regionaal openbaar vervoer. De ministerraad stelde de structuurvisie vast op voorstel van de ministers van Vrom, LNV en Verkeer en Waterstaat. De structuurvisie met bijbehorend ‘PlanMER’ liggen tot eind oktober 2008 ter inzage.

De Structuurvisie Randstad 2040 moet helpen het hoofd te bieden aan de achteruitgang van de leefbaarheid, klimaatverandering, bereikbaarheidsproblemen, een toenemende ruimtevraag en om Nederland mooi te houden. Dit stuk is inderdaad een structuurvisie zoals bedoeld in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op de Randstad in de periode tot 2040. Het bevat algemene sociale en economische opgaven, ruimtelijke beleidskeuzen en de bijbehorende acties. Hierbij horen ook een onderzoek naar nieuwe ‘Randstad Sleutelprojecten’. Het ministerie van Vrom spreekt van een mijlpaal binnen het kabinetsprogramma ‘Randstad Urgent’.

Kritiek
Structuurvisie Randstad 2040 concentreert zich op ‘vier grote opgaven’. Hierbij wordt de agrarische sector niet als prioriteit genoemd, zodat die wel een veer zal moeten laten om de vier grote opgaven te realiseren. LTO Nederland wijst op het belang van een sterke en renderende melkveehouderij en op dat van de glastuinbouw in het randstedelijk gebied. Ze denkt dat er van het Groene Hart amper iets overblijft en verzet zich dan ook tegen grootschalige projecten voor waterberging en natuur. Ze vindt ook de toekomst van het Waterland en Midden Delfland onzeker, hoewel deze landschappen al decennia lang van rijkswege bescherming genieten. Wel ziet de agrarische organisatie kansen in kleinschalige projecten die verschillende functies combineren op de agrarische bedrijven. Op Wikipedia wordt gesproken over een metropolitaanse ontwikkelingsstrategie.

De vier opgaven in Structuurvisie Randstad 2040 zijn:

 • Veiligheid tegen overstromingen
  Het kabinet wil de veiligheid tegen overstromingen garanderen. De klimaatverandering vraagt om een extra inzet voor het versterken van de kust en de dijken bij de grote rivieren. Daarnaast en in lijn met het advies van de Deltacommissie moeten bijvoorbeeld de knelpunten bij Rotterdam en Dordrecht worden opgelost.

 • Van Groene Hart naar Groenblauwe Delta
  Het Groene Hart wordt onderdeel van een grotere aaneengesloten ‘Groenblauwe Delta’ met aansluitingen op het IJsselmeer, de Noordzee en de Zeeuwse wateren. Dat betekent dat ruimte ontstaat om de effecten van de klimaatverandering te ondervangen. Meer groen nabij de steden is van grote waarde voor gezondheid, recreatie, natuur en beleving van de openheid. Dit biedt ook kansen voor nieuwe aantrekkelijke woonvormen.

 • Inzet op internationale, economische krachten in de Randstad
  Het kabinet wil de internationale positie van de Randstad versterken door te profiteren van de diverse internationale krachten in Amsterdam en de specifieke internationale topfuncties van Rotterdam, Den Haag en Utrecht alsmede de greenports. Bovendien wil het kabinet deze steden goed opnemen in het netwerk van internationale hogesnelheidstreinen naar het zuiden (België, Frankrijk en Engeland) en het oosten (Duitsland en Midden-Europa) ter versterking van hun internationale krachten.

 • Bruisende steden in een aantrekkelijke omgeving
  Tot 2040 moeten naar verwachting 500.000 woningen een plek krijgen in de Randstad. Uitbreiding van Almere, inclusief adequate infrastructuur is daarbij cruciaal. Ook de locaties in Haarlemmermeer, Valkenburg en de Zuidplaspolder passen in deze aanpak. Het kabinet zet erop in 40 procent van deze opgave in de steden te realiseren, onder meer door compact bouwen (bijvoorbeeld hoogbouw). Deze steden vragen niet alleen om een goede en aantrekkelijke woonomgeving, maar ook om vrijetijdsbesteding en recreatie in een mooi landschap.
Het kabinet kiest daarom voor de ontwikkeling van enkele ‘metropolitaanse parken’ met internationale allure, waar stad en groen samenkomen. Fontainebleau bij Parijs, Central Park in New York of Hyde Park in Londen zijn inspiratiebronnen. Gebieden als Midden-Delfland, Valkenburg, Waterland en Deltapoort kunnen mogelijke locaties zijn. Ook kiest het kabinet voor een impuls in een snel regionaal openbaarvervoer netwerk tussen de steden voor een goede bereikbaarheid van de steden en hun regio’s.

Vervolg
Om van de Structuurvisie Randstad 2040 een succes te maken, is een koppeling gemaakt met de projecten uit het Programma Randstad Urgent en wordt een koppeling gemaakt met de Mobiliteitsaanpak, de Agenda Landschap en het Nationaal Waterplan, die binnenkort worden vastgesteld. Als onderdeel van het kabinetsprogramma Randstad Urgent en in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport worden, onder leiding van het ministerie van Vrom, verkenningen uitgevoerd naar enkele ‘Randstad Sleutelprojecten’. Dat zijn projecten voor de periode na 2020. Het kabinet denkt hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van Olympische Spelen, aan ruimtelijke maatregelen voor deltaveiligheid en aan grootschalige stedelijke transformaties met internationale allure.

Uitvoering vindt plaats in samenwerking met andere overheden, marktpartijen, maatschappelijke partijen en burgers. Het kabinet wil dat op grotere schaal wordt samengewerkt op het gebied van wonen, werken en recreëren, al wordt het voor de land- en tuinbouw inleveren. Het kabinet startte al met een vijftal uitvoeringsallianties: voor metropolitaanse parken, havensamenwerking Rotterdam-Amsterdam, stedelijke transformatie, Den Haag als internationale stad en knooppunt- en centrumontwikkeling.

Ter inzage
Met bijdragen en adviezen van regionale overheden, vele burgers en professionele experts kwam de structuurvisie tot stand. Gelijktijdig met de vaststelling van de Structuurvisie Randstad 2040 is het ‘PlanMER’ opgesteld waarin de duurzaamheids- en milieueffecten van deze visie in beeld zijn gebracht. De Structuurvisie Randstad 2040 en dit PlanMER liggen tot eind oktober 2008 ter inzage. Eind dit jaar maakt het kabinet de resultaten van de terinzagelegging bekend.

Lees ook Agrocount Studiebijeenkomst over Landinrichting

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Wro’

Meer informatie Vrom, 5 september 2008: Randstad 2040: internationaal sterk en aantrekkelijk

Meer informatie LTO maakt zich sterk voor behoud Groene Hart

Meer informatie Wikipedia: Structuurvisie Randstad 2040

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.