Home

Achtergrond

Vrom is kritisch over aanpassing IPPC-richtlijn

Minister Jacqueline Cramer van Vrom hekelt de Europese voorstellen voor de herziening van de IPPC-richtlijn. De Europese Commissie wil meer bedrijven en bedrijfscategorieën onder de reikwijdte van de richtlijn laten vallen. Veel meer bedrijven dan nu moeten hierdoor een jaarlijks milieuverslag maken. De minister informeerde de Tweede Kamer over de analyse naar de effecten van het voorstel voor Nederland. Veel intensieve veehouderijen vallen nu al onder de richtlijn.

IPPC is de Engelse afkorting voor ‘Integrated Pollution Prevention and Control’, dat in het Nederlands geïntegreerde bestrijding en preventie van verontreiniging betekent. De richtlijn heeft als doel milieuverontreiniging door industriële activiteiten en intensieve veehouderij te voorkomen en te bestrijden. Het belangrijkste instrument van de richtlijn is de milieuvergunning. In Nederland vormen de vergunning krachtens de Wet milieubeheer en de lozingsvergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de ‘IPPC-milieuvergunning’.

Om een milieuvergunning te krijgen, moet een bedrijf de beste beschikbare technieken toepassen om emissies te voorkomen dan wel zo ver mogelijk te reduceren. Om te bepalen wat de beste beschikbare technieken zijn, maken vergunningverleners (meestal decentrale overheden) en bedrijven onder meer gebruik van Europese referentiedocumenten voor beste beschikbare technieken, afgekort BREF’s. Deze documenten geven een overzicht van milieutechnieken en wijzen economisch en technisch haalbare technieken aan met de beste milieuprestaties.

De IPPC-richtlijn is in september 1996 vastgesteld en geldt voor nieuwe bedrijven sinds 30 oktober 1999. Voor bestaande bedrijven geldt de richtlijn sinds 30 oktober 2007. Ongeveer 2.500 bedrijven vallen in Nederland onder de IPPC-richtlijn. Voor de intensieve veehouderij liggen de grenzen bij 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 kippen.

Voorstel
De Commissie heeft 21 december 2007 een herzieningsvoorstel ingediend voor de IPPC-richtlijn. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • De Commissie stelt voor de Europese regelgeving voor industriële emissies te stroomlijnen door de IPPC-richtlijn te integreren met zes andere richtlijnen op het gebied van industriële emissies in de nieuwe Richtlijn industriële emissies.
  • Er moeten Europese regels voor NOx-emissiehandel ontwikkeld worden.
  • Het voorstel geeft meer ruimte aan het instrument algemene regels ter vereenvoudiging van de inhoud en procedure van milieuvergunningen.
  • De voorstellen concretiseren de eisen aan de doorwerking van de BREF’s, de actualisatie van vergunningen, de monitoring en rapportage en het toezicht op bedrijven.
  • De Commissie wil meer bedrijven en bedrijfscategorieën onder de reikwijdte van de richtlijn laten vallen (onduidelijk is nog welke).
  • De voorgestelde implementatiedata zijn als volgt: Het voorstel moet 30 juni 2012 omgezet zijn in Nederlandse regelgeving. Die wordt dan op 1 januari 2014 van kracht voor bedrijven die nu al onder de IPPC-richtlijn vallen en 1 juli 2015 voor de toe te voegen bedrijven.
Effecten voor Nederland
Qua haalbaarheid en uitvoerbaarheid zullen verschillende onderdelen van het voorstel leiden tot eenvoudiger uitvoering en duidelijkheid, maar met sommige onderdelen is dat niet het geval of onduidelijk in welke mate. Het is nog onduidelijk welke bedrijven straks onder de richtlijn vallen. Ook de eisen voor het monitoren van de kwaliteit en het saneren van bodem- en grondwater zijn niet volledig duidelijk. Ook kunnen nieuwe eisen anders luiden dan vergelijkbare huidige eisen.

Het voorstel leidt bij ongewijzigde invoering tot een toename van de administratieve en bestuurlijke lasten vanwege nieuwe eisen aan monitoring- en rapportage. Op dit moment stellen bedrijven met een relatief hoge milieubelasting een milieujaarverslag op (verslag op grond van de E-PRTR-verordening). Door de uitbreiding van de reikwijdte komen minimaal 30% meer bedrijven onder richtlijn. Deels kunnen administratieve en bestuurlijke lasten meevallen, omdat de betreffende activiteiten al vergunningplichtig zijn in Nederland. De aanpassing van de richtlijn beperkt wel de mogelijkheden voor Nederland om bedrijven in de toekomst uit te zonderen van de vergunningplicht, bijvoorbeeld via het Activiteitenbesluit.

De studie naar juridische inpassing en de gevolgen van het voorstel loopt nog. De voorlopige conclusie is dat implementatie complex wordt, omdat veel artikelen van de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit moeten worden aangepast. De door de Commissie voorgestelde implementatietermijn van anderhalf jaar is daarom te kort en zou minimaal tot twee jaar moeten worden verlengd.

Voortgang voorstel
De Raad en het Europees Parlement behandelen momenteel het voorstel. Naar verwachting wordt begin 2009 de eerste lezing in het Europees Parlement vastgesteld. Afhankelijk van de verschillen van inzicht die dan nog tussen Raad en Europees Parlement bestaan, volgt ofwel (als EP en Raad het eens zijn) een Politiek Akkoord ofwel (wanneer de Raad de uitkomsten van het EP niet accepteert) een Gemeenschappelijk standpunt van de Raad en een tweede lezing met het EP.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘IPPC’

Meer informatie Vrom op 9 september 2008 over het EU-voorstel om de IPCC-Richtlijn aan te passen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.