Home

Achtergrond

FPG pleit voor particulier natuurbeheer

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is verheugd over de aandacht voor het landschap in de kabinetsplannen en de Miljoenennota voor 2009. Maar graag zag ze de aankoopsubsidie voor grond voor natuur en landschap afgeschaft worden. De organisatie pleit ervoor dat particulieren natuur en landschappen gaan beheren. Het creëren van nieuwe landgoederen kan zowel letterlijk als financieel ruimte bieden voor landschap en natuur.

De FPG is belangenbehartiger van 1.800 leden met samen 200.000 hectare particulier grondbezit (landgoederen, landbouwgrond, bos, natuur en landschap). Deze organisatie is tevreden met de plannen van het kabinet om de waardering voor het landschap te vergroten. Ze kijkt met grote interesse uit naar de financiële paragraaf van de aangekondigde Agenda Landschap.

De federatie spreekt zich uit tegen de keuze van het kabinet om de aankoopsubsidie voor grond in stand te houden. Ze denkt dat het kabinet in een tijd van schaarse financiële middelen deze beter kan benutten. Wanneer terreinbeherende organisaties niet langer hun aankopen voor 100 procent vergoed krijgen, ontstaat extra financiële ruimte voor een snellere realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Geïnteresseerde en gekwalificeerde particulieren zijn dan op gelijke voet in de gelegenheid om terreinen aan te kopen, te beheren en open te stellen voor het publiek, zonder dat daar aankoopsubsidie aan besteed hoeft te worden.

Door het afschaffen van de aankoopsubsidie voor natuurterreinen ontstaat bovendien financiële ruimte, die aangewend kan worden voor een kostprijsdekkende beheerbijdrage voor onderhoud van bos, natuur en landschap. Het kabinet trekt hier tot nu toe geen extra geld voor uit. In een poging de financiële tekorten te beperken dreigt de toch al lage beheervergoeding nog verder naar beneden te gaan. Dat laatste is voor de FPG niet aanvaardbaar; die wil een beheervergoeding die de kostprijs dekt. Daarbij vindt de FPG dat de bestaande natuur voorrang moet krijgen bij de verdeling van de financiële middelen boven nieuw te ontwikkelen natuur.

Evenmin vindt de FPG dat het kabinet ruimte creëert om de fiscale vergroening krachtig in te zetten, op een manier die bijdraagt aan een snelle realisatie van de EHS. De federatie vindt de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur onvoldoende zeker. Ze wil een hoge prioriteit voor het particulier en agrarisch natuurbeheer als gelijkwaardig instrument bij het realiseren van nieuwe natuur. De organisatie besteedt overigens geen aandacht aan meningen die slechte resultaten rapporteren bij agrarisch natuurbeheer.

Eerder al bepleitte de FPG de mogelijkheid om landgoederen te stichten. In ruil voor de bouwvergunning van een of meer buitenplaatsen creëren ondernemers dan natuur en landschapselementen. Op deze manier zou veel natuur en landschapsschoon gerealiseerd kunnen worden zonder grote overheidsuitgaven.

Lees ook Miljoenennota LNV: Speerpunten voor 2009

Lees ook Miljoenennota LNV: Overige uitgaven in 2009

Meer informatie Website Federatie Particulier Grondbezit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.