Home

Achtergrond 492 x bekeken

Quotum zelfzuivelaar is ook voor de helft van verpachter

Voor melkveebedrijven die zelf zuivel bereiden, gelden de zelfde regels ten aanzien van de pacht en melkquotum als voor andere melkveebedrijven. In 1991 kregen de eigen melkverwerkers melkquotum toegewezen volgens de Beschikking superheffing zure boerderijzuivelproducten (BSZB). Bij beëindiging van de pacht komt nu de helft van dit quotum toe aan de verpachter van de grond. Dit volgt uit de uitspraak van het hof in Arnhem op 8 april 2008.

Een pachter pacht sinds 1983 grond en begon in 1984 de melk op zijn eigen bedrijf te verwerken. In 1988 kocht hij ook enige eigen grond en de boerderij van zijn ouders. In de jaren negentig kreeg de pachter melkquotum toegewezen in het kader van de Beschikking superheffing zure boerderijproducten, zogenoemd BSZB-quotum. In 1997 stopt de pachter met de melkproductie en verkocht het melkquotum. In 2004 onderhandelde hij met de verpachter over de overdracht en afrekening van het melkquotum. De verpachter meende dat hij ook aanspraak kon maken op het quotum en ging naar de rechter.

Het hof oordeelt als volgt. Uit de toelichting bij de BSZB blijkt dat de regeling is gebaseerd op Verordening (EEG) 306/91, die ‘andere zuivelprodukten’ onder het stelsel van de Superheffing bracht. In geschil was of BSZB-quotum als normaal melkquotum beschouwd moet worden, wat inderdaad het geval is.

Overwegingen van wetgevers en jurisprudentie leidden tot de opvatting dat zowel pachter als verpachter tot het ontstaan van het toegekende melkquotum bijdroegen. De verpachter droeg bij door het gepachte ter beschikking van de pachter te stellen en de pachter door het houden van melkvee. Men zag geen aanleiding om aan de bijdrage van de een meer gewicht toe te kennen dan aan die van de ander, zodat er een verdeling ontstond van 50 procent voor beide partijen en dus een vergoeding van 50 procent aan de partij de het quotum overdraagt aan de andere.

De rechter vindt dat het BSZB-quotum net als gewoon melkqutum samenhangt met de melkproductie, die vervolgens weer afhangt van de grond en niet van de locatie waar de melk gewonnen en verwerkt wordt. De melk werd verwerkt op de boerderij die de pachter van zijn ouders kocht. De pachter moet nu 50 procent schadevergoeding betalen over het al verkochte quotum.

Welk gedeelte van de gekochte boerderij voor melkvee en de zuivel gebruikt werd, was tijdens de rechtzaak niet duidelijk. Daar werden wel de koeien gemolken en de zuivel verwerkt. De verdeling van het quotum over het eigen en gepachte gedeelte moet nu nog nader bepaald worden. Daarbij mag de ondergrond van het woongedeelte en de tuin niet meetellen, en dat van het bedrijfsgedeelte wel.

Lees ook EC: Toeslagrechten zijn van pachter

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 8 april 2008 (104.003.052)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.