Home

Achtergrond

Fijnstof criterium voor vergunning megastal

Emissie van fijnstof is naast ammoniak een criterium voor de vergunningverlening. Aan de vestiging van megastallen moeten randvoorwaarden worden gesteld, ook op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, inclusief logistiek. De invulling is aan provincies en gemeenten, die ook mogen beslissen of vestiging op een industrieterrein wenselijk is. De minister van LNV beantwoordde op 14 augustus 2008 mede namens Vrom Kamervragen over de komst van een ‘megakippenbedrijf’ naar Grubbenvorst.

Aan de vestiging van megastallen moeten randvoorwaarden gesteld worden, ook op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, stelt de Kamerbrief. Onder ruimtelijke kwaliteit vallen zaken als logistiek en infrastructuur, vormgeving/ontwerp en landschappelijke inpassing. De provincies worden genoemd als de verantwoordelijke partij die in overleg met gemeenten de afwegingen mogen maken over de locaties en inpassing in het landelijk gebied of op (agrarische) bedrijventerreinen. Algemene maatregelen om megastallen te verplaatsen naar gebieden met industriële productie, zoals gevraagd, doen het belang van plaatselijk maatwerk tekort. Ook mogen provincies en gemeenten eisen stellen op het gebied van duurzaamheid, dat volgens de Kamerbrief zowel milieu als dierenwelzijn behelst.

Reactie
Inmiddels is er al een reactie op de mening van de ministeries in de Kamerbrief. De ministeries mogen zich niet aan de discussie onttrekken. Ze kunnen beter meer regie op zich nemen in plaats van alles aan lagere overheden over te laten, zo vindt Ytje Feddes, de nieuwe rijksadviseur voor het landschap. Acht jaar geleden gingen de bouwplannen nog over 2.000 tot 3.000 varkens op gezinsbedrijven, terwijl het nu vaker meermansbedrijven betreft.

Fijnstof
Door de Kamer (lees: Van Gent, Groenlinks) werden nadrukkelijk vragen gesteld over de verwachte fijnstofwaarden. De minister moest zelfs weten of er meetpunten nabij de betrokken gemeente waren. Ze legde uit dat de fijnstofwaarde in een bepaalde gemeente wordt afgeleid met rekenmodellen en metingen van de meest nabije meetpunten. Met gegevens over een langere periode zijn vervolgens de Grootschalige Concentratiekaarten van Nederland opgesteld. De toekomstige situatie voor fijnstof wordt bepaald door de bestaande ‘achtergrondconcentratie’ vermeerderd met de verwachte uitstoot door het bedrijf. Voor fijnstof (PM10) gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens: 40 ug/m3 als jaargemiddelde concentratie en 50 ug/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze laatste maximaal 35-maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

De achtergrondconcentratie varieert in Noord-Limburg tussen de 25 en 35 ug/m3 (jaargemiddelde fijnstofconcentratie). Bijzonderheden over de toekomstige stal in Grubbenvorst kende de minister nog niet. De vergunningaanvraag en de bijbehorende milieu-effectrapportage zal het benodigde inzicht opleveren. Er werd gevraagd of de minister kon garanderen of de gezondheid gegarandeerd geen schade loopt. Hierop zei de minister dat 100 procent garantie niet gegeven kan worden, maar dat wet- en regelgeving plus toezicht gezondheidsschade zoveel mogelijk tegengaat.

Megastal
In de Kamerbrief van 14 augustus 2008 wordt over ‘megastallen’ gesproken alsof dit een vaststaand begrip is. Alterra gaf in december 2007 wel een nadere definitie voor het woord megastal, maar dit is niet algemeen bekend of in wetteksten opgenomen. Ook spreekt de Kamerbrief niet over de behandeling van bedrijven die iets kleiner zijn dan een megastal, maar daar staat tegenover dat de huidige regelgeving op alle landbouwbedrijven toegepast kan worden.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘fijnstof’

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘megastal’

Meer informatie LNV, Kamerstuk 14 augustus 2008: Megakippenbedrijf in Grubbenvorst

Meer informatie EngineeringNow.nl, 15 augustus 2008: Rijksadviseur wil grotere rol voor landschap (bron ANP)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.