Home

Achtergrond 288 x bekeken

Ontwerp-besluit mestnormen 2009 ter inzage

LNV publiceert mede namens Vrom het ontwerp voor de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. De wijziging houdt mede verband met de aanscherping van de mestnormen vanwege ‘Brussel’ en de motie van Waalkens over het gelijkstellen van beweiding met permanent opstallen bij rundvee. Er is 6 weken gelegenheid tot inspraak.

De veranderingen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet betreffen onder meer de vaststelling van de hoogte van de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen en het percentage stikstof in organische meststoffen dat meetelt bij de bepaling of aan de stikstofgebruiksnorm is voldaan, de zogenoemde stikstofwerkingscoëfficiënt.

Een reden voor de aanpassingen is de motie van het Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens op 14 december 2007. De motie vroeg om voor beweiding van vee geen strengere normen te hanteren dan voor opstallen door de stikstofgebruiksnormen en -werkingscoëfficënten te middelen. Op zich gaat bij beweiding een hoger percentage stikstof verloren en is de opbrengst aan gras hoger dan bij permanent opstallen. Voor het welzijn van het vee en de fraaiheid van het landschap wordt het weiden juist wenselijk gevonden.

De totale belasting door stikstof uit mest mag niet toenemen door de aanpassingen in de uitvoeringsregeling ten gunste van beweiding. Voor het opstallen worden de normen nu strikter en voor beweiding ruimer dan eerder de bedoeling was. Doordat slechts 10 procent van het vee permanent opgestald wordt, zijn de normen voor deze vorm van veehouderij naar verhouding veel verzwaard (van 60% naar 45%). De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) berekende de benodigde normen voor de uitvoeringsregeling. Vervolgens stelde het CDM voor het gewogen gemiddelde van 46,5% aan te passen tot 45% in de regeling.

Voor de fruittelers zijn de stikstofgebruiksnormen verhoogd van 90 naar 135. De eerste norm was achterhaald door de tijd. De huidige teelt is onder meer intensiever geworden met meer planten per hectare, zodat er een hoger bemestingsadvies van toepassing is.

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet verandert als volgt:

Bijlage A 1. Onder het kopje ‘Grasland (kg N per ha per teelt)’ worden de volgende stikstofgebruiksnormen voor het jaar 2009 vervangen:

  • a. voor het gewas grasland met beweiden, zand/löss: “260” door “265”;
  • b. voor het gewas grasland met volledig maaien, klei: “350” door “310”;
  • c. voor het gewas grasland met volledig maaien, veen: “300” door “265” en
  • d. voor het gewas grasland met volledig maaien, zand/löss: “340” door “265”.
Bijlage A 2. Onder het kopje ‘Boomkwekerijgewassen (kg N per ha per teelt)’
  • a. voor het gewas vruchtbomen op klei: “90” door “135” en
  • b. voor het gewas vruchtbomen op zand/löss en veen: “90” door “135”.
Bijlage B
  • De werkingscoëfficiënt voor de type meststof ‘op het eigen bedrijf geproduceerde mest (drijfmest of vaste mest) van graasdieren’ voor de omstandigheid ‘op bedrijf zonder beweiding’: “60” door “45”.
Slot (Artikel II)
  • Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘meststoffenwet’

Meer informatie LNV, 30 juli 2008; Ontwerp-wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.