Home

Achtergrond 171 x bekeken

Nut handreiking vergunningverlening is onduidelijk

Voor acute problemen van individuele ondernemers is op korte termijn nog geen oplossing, zegt LTO in haar reactie van 30 juni 2008 op het rapport van Trojan. Om oplossingen te bedenken voor de impasse bij de vergunningverlening voor veebedrijven rondom Natura 2000-gebieden, stelde het LNV de taskforce Trojan in.

De taskforce Trojan (voorgezeten door de heer Trojan) bestudeerde de vergunnningsproblematiek rondom Natura 2000, nadat de Raad van State op 26 maart 2008 een vergunning op grond van het Toetsingskader Ammoniak had verworpen. Nu dit toetsingskader onbruikbaar blijkt, wordt de vergunningverlening voor uitbreiding of verplaatsing aan veebedrijven in de nabijheid van Natura 2000-gebieden zeer problematisch.

De LTO-commissie Bodem, Water en Lucht hoopte op meer resultaten van Trojan, omdat het de hoogste tijd is voor een doorbraak. Nu worden veel ondernemers de dupe van de problemen met de vergunningverlening. De bedrijfsontwikkeling van duizenden bedrijven wordt nu geblokkeerd. Geplande bedrijfsverplaatsingen in Reconstructiegebieden worden ook tegengehouden. Volgens het rapport van Trojan zit 50 tot 60% van de veebedrijven binnen een straal van 5 kilometer meter van een Natura 2000-gebied. De onzekerheid voor de betrokken bedrijven duurt voort en dat is erg onbevredigend volgens de LTO-commissie. Of de handreiking die minister Verburg (LNV) op 30 juni aankondigde, voldoende juridische sturing geeft, blijft volgens de LTO-bestuurder ongewis.

De LTO-commissie noemt het ’winst’ dat de commissie-Trojan oplossingen zoekt in een meer integrale beoordeling van plannen op de gevolgen voor het Natura 2000-gebied. Dat betekent dat niet alleen naar ammoniak, maar naar alle aspecten van de bedrijfsvoering wordt gekeken. Ook de sociaal-economische gevolgen worden straks meegewogen. Daarom is het volgens LTO van belang dat de handreiking een doorwerking krijgt in de beheerplannen. De commissie-Trojan ziet geen noodzaak om de Natuurbeschermingswet ingrijpend te wijzigen.

De LTO-commissie vindt dat een landelijk beleid niet meer mogelijk is en dat het ’bevoegd gezag’ (provincies, gemeenten) ermee aan de slag moet. De betrokken bestuurders zullen een afweging van belangen moeten maken. Ook voor andere dossiers (Kaderrichtlijn Water, fijnstofproblematiek) noemt de LTO-commissie de diverse aanbevelingen waardevol. De mogelijkheid om met emissies te salderen (uitbreiding wordt mogelijk als in de buurt minder ammoniak in de lucht komt) beoordeelt hij positief. Dat geldt eveneens voor het voorstel om de groep die in beroep kan gaan te beperken tot de ‘rechtstreeks’ belanghebbenden.

De taskforce bekeek ook of Nederland de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn strikter heeft geïmplementeerd dan andere landen. Dat is volgens de taskforce niet het geval. Wel heeft een dichtbevolkt land als Nederland met een erg hoge milieu- en ruimtedruk relatief snel last van de gevolgen van de richtlijn.

Lees ook Onzekerheid vergunningen op basis van toetsingskader blijft
Lees ook Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000 betwijfeld

Meer informatie LTO, 30 juni 2008: Rapport Trojan: ”Nut van handreiking moet in de praktijk nog blijken”
Meer informatie LNV, 30 juni 2008: Bevoegd gezag aan zet bij vergunningen veehouderijen bij Natura 2000-gebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.