Home

Achtergrond

Ministerraad wil natuurwetten integreren

De ministerraad stemde in met het voorstel van de minister van LNV om drie natuurwetten te integreren: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Het voorstel is nog maar een voornemen, maar het dient om op wettelijk gebied de bescherming van de natuur te vereenvoudigen.

Het kabinet reageert met dit voorstel op de evaluatie van de natuurwetgeving in Nederland. In de evaluatie staat dat de Europese en andere internationale regelgeving voor de bescherming van de natuur adequaat in nationale wetgeving is omgezet, maar dat de Nederlandse natuurwetten consistenter en transparanter kunnen. Met name de Flora- en faunawet wordt nu als erg ingewikkeld ervaren.

Ook wordt opnieuw bekeken welke inheemse dieren en planten echt wettelijke bescherming nodig hebben. Het gevolg is dat sommige nader te bepalen soorten van de lijst verdwijnen. In de praktijk betekent dit dat een ontheffingsaanvraag achterwege kan blijven als deze soorten op een bouwterrein voorkomen. Verder wordt het algemene jachtverbod in natuurgebieden opgeheven. In plaats daarvan beoordeelt de terreinbeheerder per natuurgebied of jacht is toegestaan.

Het kabinet wil meer natuurtaken naar de provincies overhevelen. De provincies gaan in de toekomst over de ontheffingsverlening voor ruimtelijke ingrepen, met uitzondering van projecten die de provinciegrens overschrijden, de beoordeling van een kapmelding of kapverbod en de taken die nu aan het Faunafonds zijn opgedragen.

Voor de korte termijn heeft de minister van LNV al een aantal acties in gang gezet die moeten zorgen voor een betere uitvoering en handhaving van de natuurwetgeving. Zo wordt er gewerkt aan een vereenvoudiging van de uitvoering van de internationale regels voor beschermde planten en dieren, de zogeheten Cites-regelgeving, en komen er proeven met een regeling voor tijdelijke natuur die ontstaat op braakliggende bouwterreinen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘natuurbeschermingswet’

Meer informatie LNV, 11 juli 2008: Kabinet wil sterke vereenvoudiging natuurwetten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.