Home

Achtergrond

Mestafzet kost 20% inkomen varkens en 30% inkomen pluimvee

De afzetkosten voor mest op het gemiddelde varkensbedrijf stegen in 2006 tot bijna €22.000 per bedrijf, ofwel €14 per ton. Op het gemiddelde pluimveebedrijf liepen de mestafzetkosten op naar ruim €17.000, ofwel bijna €21 per ton in 2006. Voorlopige cijfers over 2007 geven voor varkensmest een prijs van rond €20 per ton en voor pluimveemest van circa €30 per ton. Het LEI publiceerde deze cijfers afkomstig uit het Bedrijven-Informatienet Mestafzetprijzen op 17 juli 2008.

Ontwikkelingen vanaf 2001
Landbouwbedrijven moesten de afgelopen jaren diverse malen hun mineralenmanagement aanpassen aan nieuwe regelgevingen op het gebied van mest- en mineralenbeleid. Een grote verandering was de vervanging van het Mineralen Aangifte Systeem (Minas) door de gebruiksnormen per gewas op 1 januari 2006. Bij deze gebruiksnormen wordt naast de organische mest ook de mineralen uit kunstmest meegenomen.

In de periode 2001-2006 betaalden varkensbedrijven gemiddeld €16.000 per bedrijf per jaar voor de mestafvoer. Op pluimveebedrijven was dat gemiddeld €15.500. In de jaren 2003-2005 waren de mestafzetkosten op varkensbedrijven gemiddeld lager dan in de andere jaren. De betaalde prijs zakte van ruim €13 per ton in 2002 naar minder dan €8 per ton in 2005. Op pluimveebedrijven waren de mestafzetkosten alleen in 2005 duidelijk lager, gedeeltelijk dankzij de goede vraag en gedeeltelijk door het opgebouwde Minas-saldo dat tot 1 januari 2006 nog kon worden benut. De betaalde prijs daalde van €26 per ton in 2001 naar circa €17 per ton in 2005.

2006
De meeste dierlijke mest wordt in het najaar (op kleigrond) en in het voorjaar (op zandgrond) uitgereden. Bij ongunstige weersomstandigheden in die periode vermindert direct de vraag naar dierlijke mest met stijgende mestafzetprijzen tot gevolg. Dat bleek duidelijk in het natte voorjaar van 2006. Het grotere mestaanbod kon niet snel genoeg worden geplaatst. De mest bleef langer in de mestkelders of is door distributeurs naar tijdelijke opslag vervoerd. Daarnaast moet er sinds de nieuwe regelgeving van 2006 ook rundveemest worden afgevoerd, waardoor de druk op de mestmarkt steeg. Voor droge pluimveemest is export een alternatief afzetkanaal.

Mestafzetkosten ten opzichte van het inkomen
De betaalde mestkosten hadden in de jaren 2001-2006 op varkensbedrijven gemiddeld een aandeel van 4% in de totale kosten (inclusief berekende kosten) per bedrijf en op pluimveebedrijven een aandeel van circa 2,5%. Het aandeel in het inkomen valt hoger uit: ruim 20% op varkensbedrijven en ruim 30% op pluimveebedrijven. Door grote fluctuaties in de inkomens verschillen die percentages sterk tussen de jaren. De jaren 2004-2006 waren gunstig voor de inkomens in de varkenshouderij, zodat daardoor de betaalde mestkosten ook beter waren op te brengen.

Spreiding tussen bedrijven
Er zijn grote verschillen in betaalde mestkosten per bedrijf. Het kwart varkensbedrijven met de laagste mestkosten betaalde in 2006 gemiddeld €3.400, terwijl het kwart met de hoogste kosten gemiddeld €52.000 betaalde. Voor pluimveebedrijven waren deze kosten achtereenvolgens €3.600 en €37.000. De oorzaak voor de verschillen ligt grotendeels in de bedrijfsomvang en de hoeveelheid afgevoerde mest bij zowel de varkens- als de pluimveebedrijven.

Het aandeel van de mestkosten in de totale kosten in de groepen met laagste mestafzetkosten loopt uiteen van 1,5% op varkensbedrijven en 1% op pluimveebedrijven tot bijna 6%, respectievelijk 3% in de hoogste groepen. Het aandeel van de mestafzetkosten in het inkomen (exclusief mestkosten) varieert op varkensbedrijven van 10% in de laagste groep naar 26% in de hoogste groep. Op de pluimveebedrijven was het inkomen in 2006 negatief.

Vleeskuikens
De vleeskuikenbedrijven zitten vooral in de groep met de hoogste mestkosten. In nge's gemeten is deze groep bijna vier keer zo groot als de groep met de laagste kosten. Het aandeel van de mestkosten in de totale kosten is in de hoogste groep driemaal zo hoog als in de laagste groep, respectievelijk 1% en 3%.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘mestafzet’

Meer informatie LEI, 20 juli 2008: Varkens- en pluimveebedrijven: ruim 20% van inkomen voor mestafvoer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.