Home

Achtergrond 285 x bekeken

LNV over klachten Programma Beheer

De minister van LNV zegde toe dat Dienst Regelingen (DR) en de provincies bezig zijn de bezwaarzaken van het Programma Beheer (van natuur al of niet in samenhang met landbouw) te behandelen. De provincies zijn eindverantwoordelijk en hebben de uitvoering (deels) aan DR uitbesteed. Minister Verburg schreef dit op 9 juli in reactie op Kamervragen.

Het Programma Beheer is een samenhangend pakket van maatregelen en subsidies voor het beheer van bossen, natuur en landschap in Nederland. De regeling bestaat uit de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (PSN) en de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2000 (PSAN). De Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer is bedoeld voor gronden waar landbouw de hoofdfunctie blijft.

De minister is ervan op de hoogte dat bij DR nog bezwaarzaken ter afhandeling liggen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) op 1 januari 2007 zijn de provincies primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het Programma Beheer, inclusief de afhandeling van oude zaken. De minister ziet erop toe dat dit binnen de Europese kaders gebeurt.

DR heeft met de provincies afspraken gemaakt over de afhandeling van bezwaarzaken. Voor sommige provincies handelt DR de bezwaren namens de provincies af, andere provincies doen de bezwaarafhandeling zelf of toetsen de bezwaarafhandeling door DR. DR intensiveert zijn werkzaamheden bij de afhandeling van bezwaarschriften en binnen de dienst streeft het na oude bezwaarzaken voor het einde van het jaar af te handelen.

De minister zegt dat ze met de provincies in het kader van de Wilg-doelen en te behalen resultaten is overeengekomen die doelen aan het einde van de beheerperiode 2007-2013 voor elkaar te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de resultaten worden behaald, ligt bij de provincies. Het IPO geeft aan dat een nieuw programma beheer niet per 1 januari 2009, maar ten minste een jaar later in werking treedt. De minister ondersteunt waar ze kan het provinciale herzieningstraject.

Minister Verburg zegt op de hoogte te zijn van signalen uit bijvoorbeeld de noordelijke Friese Wouden dat de gang van zaken rond de bezwaarschriften en het onduidelijke uitzicht op een eenvoudigere regeling het draagvlak voor agrarisch natuurbeheer aantasten. Dit wordt dus meegenomen, aldus de minister. Ze voegt eraan toe dat ook bij de uitvoering van het huidige Programma Beheer bij knelpunten steeds wordt gezocht naar praktische oplossingen, binnen Europese rechtelijke kaders.

De minister gaat niet in op de suggestie om een ‘generaal pardon’ te verlenen voor de in 2008 nog lopende bezwaarschriften betreffende agrarisch natuur- en landschapsbeheer, voor zover die van uitsluitend administratieve aard zijn. Daarmee zouden de deelnemende boeren met een schone lei verder kunnen in 2009.

Lees ook Subsidie Natuurbeheer aanvragen vanaf 15 november

Meer informatie Kamerbrief, 9 juli 2008: Programma Beheer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.