Home

Achtergrond 1249 x bekeken 6 reacties

Geen oordeel over transgene mais

De Raad van State heeft woensdag een uitspraak over veldproeven met genetisch gemodificeerde mais opgeschort.

De raad wil van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg weten in hoeverre de locatie van veldproeven openbaar moet zijn.

De minister van Vrom verleende vorig jaar vergunning voor veldproeven bij Haaksbergen, Venray en Werkendam. Greenpeace tekende daartegen beroep aan. De internationale milieu-organisatie vreest risico’s voor boeren, het milieu en de openbaarheid van bestuur.

De organisatie voerde aan dat in de vergunningen niet de exacte locatie van de proefvelden is aangegeven. Dat is volgens Greenpeace in strijd met Europese regels. De overheid ging hiertoe over omdat verschillende malen proefvelden zijn vernield.

Het ministerie heeft volstaan door alleen een indicatiegebied te tonen, dat honderd keer zo groot is als het bewuste veld. Greenpeace stelt dat het voor boeren van belang is te weten waar zo’n proefveld precies ligt. De vergunninghouder, Pioneer Hi-Bred, geeft aan 250 meter isolatieafstand te handhaven.

Campagneleider Hans van Bekkem: "Biologische boeren willen afstand houden met een veld om uitkruising te voorkomen. Het is van bedrijfseconomisch van belang te weten waar het veld precies ligt. Bovendien kan de aanwezigheid het leven in bijvoorbeeld sloten aantasten. Overheidsbeleid moet volgens het Verdrag van Aarhus controleerbaar zijn.

De Raad van State zet de behandeling van de zaak voort wanneer het Europese Hof geantwoord heeft. Dat duurt circa een jaar.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Robert A. Verlinden

  Ls.,
  Het zou plezierig zijn als de prive rechtbank van Hare Majesteit, De Raad van State, volledige inzage zou geven over de prejudiciele vragen die zij aan het Europese Hof hebben gesteld. Zie onderstaand mijn aanvullend vragen op mijn enige beroepsgrond dat gmo in strijd is met het EVRM.

  PER KOERIER
  Aan de Raad van State
  De heer J.A. Frans
  Postbus 20019
  2500 EA ‘s-Gravenhage

  Rotterdam, 27 juni 2008.

  Geachte heer Frans,

  Betreft: heropening zitting; prejudiciële vragen. inzake DGM/SAS IM06-006 (ggo-
  maïs. Uw nummer 200702758/1/M1. Onderwerp: Haaksbergen, Venray en Werkendam Veldproeven met genetisch gemodificeerde maïs .

  Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw niet aangetekende brief d.d. 16 juni 2008 waarin u ons de gelegenheid stelt te reageren op 6 prejudiciële vragen voor het Europese Hof. Deze vragen zijn geïnitieerd door de leden van de Afdeling Rechtspraak zoals de heer J.A. Frans ondergetekende telefonisch op 23 juni 2008 vertelde.

  Op grond van onze enige beroepsgrond, verwoord in ons beroepschrift van 11 juni 2007, dat de introductie van genetische gemanipuleerde gewassen in het leefmilieu naar onze mening in strijd is met het Europese Verdrag Voor de Rechten van de Mens. (EVRM) artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM (ongestoord genot van eigendom) en artikel 8 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. (recht op de integriteit van het lichaam), achten wij preabele vragen aan het hof van Justitie aangewezen.

  Temeer omdat geheimhouding, waar de voorgestelde prejudiciële vragen van de leden van de Afdeling voornamelijk over gaan, per definitie een inbreuk betekent op het recht van ongestoord genot van eigendom en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer waaronder ook de persoonlijke leefomgeving valt.

  Immers geheimhouding betekent dat iemand, bewoner of landbouwer, geconfronteerd kan worden met akkerbouw waarop genetische gemanipuleerde gewassen –i.c. als proef- worden verbouwd zonder dat hij of zij dit weet. (Zie: dossier van de Canadese landbouwer Percy Schmeisser) ‘Gerichtsurteil: Anbau von Genmais macht Honig unverkäuflich. (Zie: rechtelijk uitspraak van het Verwaltungsgericht Augsburg 30 mei 2008. Info: Mellifera e.V. Vereinigung für Wesensgemäße Bienenhaltung.) Biologische voeding besmet met gentech kan niet als biologisch worden verkocht volgens de criteria die tot en met 1 januari 2002 voor het privaat EKO keurmerk golden. Bij besmetting vervalt ook het goede gevoel wat voor de meeste mensen noodzakelijk is om voeding te laten smaken, te willen eten en binnen te houden (Zie uitspraak Kroonprins Willem Alexander in het Agrarisch Dagblad van 14 augustus 2004). Daarnaast tast onbedoelde besmetting van genetische manipulatie de Europese landbouw- en eet cultuur aan. Hiervan heeft de EU voorzitter de heer Barroso tijdens zijn bezoek aan Rotterdam in 2005 in de Van Nelle Fabriek tijdens de bijeenkomst ‘Europe a beautiful idea! gezegd, dat Europese cultuur boven economie gaat.

  Naast verstoring van het recht op ongestoord genot van eigendom, houdt de inbreuk ook in dat het nadelige gevolgen heeft of op zijn minst kan hebben dat de insecten –
  en dierenwereld in zijn gebied schade oplopen. Aangetoond is dat de dierenwereld, voeding genetisch gemanipuleerde ingrediënten niet goed verdraagt. Voorbeelden: aardappel onderzoek GGO aardappel Dr. Arpad Pustai 1998. (In 2005 onderscheiden met de Whistleblower award van de the Federation of German Scientists) en ratten gevoederd met GM soya (GM Soya Fed Rats: Stunted, Dead or Sterile , SiS 33) en dat bijen onvoldoende volwaardig voedsel uit de bloemen van genetische gemanipuleerde gewassen kunnen betrekken. (Zie toelichting van onze beroepsgrond onder punt 4 pagina 2 van ons beroepschrift van 11 juni 2007).

  In het rapport waarin de milieurisico’s zijn beoordeeld, is aan deze aspecten geen aandacht geschonken. Zo ook niet aan de heersende windrichtingen. Zie toelichting van onze beroepsgrond onder punt 3, pagina 2 van onze beroepsgrond van 11 juni 2007.) Het is ons niet duidelijk aan welke criteria een dergelijk milieurisico beoordelingsrapport hoort te voldoen.

  Wij verzoeken u dan ook aan het hof van justitie de volgende prejudiciële vagen te stellen:
  a) In hoeverre hebben de staten de vrijheid om eigen criteria vast te stellen voor het opstellen van een milieurisico beoordeling? b) Zo ja, in welke mate en binnen welke grenzen? c) Zo nee wat zijn de criteria die bij de beoordeling moeten worden betrokken? d) In hoeverre levert geheimhouding die het ministerie voorstaat strijd op met artikel 1 eerste protocol EVRM en artikel 8 EVRM.

  In verband met de aangevoerde beroepsgrond verzoeken wij u de volgende prejudiciële vaag te stellen:
  - in hoeverre levert het toestaan om genetische gemanipuleerde gewassen te kweken strijd op me het recht op ongestoord genot van eigendom (artikel 1 eerste protocol EVRM) en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM) een en ander gezien met de gevaren die genetische gemanipuleerde gewassen voor de dierenwereld (m.n. insectenwereld ) en de fauna met zich meebrengen; het goede gevoel; de onverkoopbaarheid; en de Europese landbouw- en eetcultuur?

  Aangezien u in de in hoofde genoemde brief aangeeft het onderzoek te heropenen sturen wij u in gescheiden brieven nadere stukken van 25 juni en 26 juni 2008. Vriendelijk verzoeken wij deze aan het dossier toe te voegen en een afschrift aan betrokken partijen te zenden. E.e.a conform uw eigen jurisprudentie.

  In afwachting van uw antwoord verblijf ik met verschuldigde hoogachting. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

  Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN)


  ________________
  Robert A. Verlinden.

  Robert Verlinden is initiatiefnemer van www.burgersinactie.nl en was coördinator en initiatiefnemer van Lijst 14, www.lijst14.nl een zogeheten blancolijst, die aan de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2006, met 17 kandidaten heeft deelgenomen. VoMiGEN was kandidaat nr. 7. Ondanks het feit dat deze nieuwe politieke groepering uniek was in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, is deze door de onafhankelijke media doodgezwegen. Aan de nieuwe Mediawet van Medy van der Laan, die in strijd is met de Grondwet, was te wijten dat Lijst 14, geen politieke zendtijd kreeg. Minister Nicolaï/VVD nam op 3 november 2006 zéér onverwachts een besluit om kiezen op afstand mogelijk te maken wetende dat iedere burger het recht had om binnen zes weken hiertegen bezwaar te maken. Wat natuurlijk ook is gebeurd. Alleen de Raad van State, de privé rechtbank van hare majesteit, trekt zich er niets van aan. Alle processen-verbaal van de meer dan tienduizend stembureaus waren binnen drie dagen door de voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas/VVD, versnipperd. Frits Korthals Altes/VVD, die ook als integer bekend staat, maakt bij zijn onafhankelijk onderzoek naar stemcomputers hier geen melding van. Terug naar het rode potloodje was slechts zijn conclusie. Bah!


  Bijlagen:
  - Nader toegezonden stuk n.a.v. verslag ex. artikel 8:47 Awb van ing K.A.Rorije per koerier op 27 juni, bezorgde brief van d.d. 25 juni 2008.
  - Nader toegezonden stuk n.a.v. conceptwijziging van paragraaf 3 introductie in het milieu van het Besluit ggo, per koerier op 27 juni 2008, bezorgde brief van d.d. 26 juni 2008.

 • no-profile-image

  biomais

  Jammer dat er nog geen uitspraak is bij dit on om keerbaar proces als gentech bij o.a mais de democratie al een steek heeft laten vallen na de berichten uit proefland America.Nu ook nog het hoogste gezag in westen? Kijk een s de film ""the future of Food"" heren

 • no-profile-image

  Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burger

  Tijdens het overhandigen van het boekje over 11 jaar gentechvrije voeding, viel het op dat de wethouder van milieu die het boekje ontving, zich nog geen enkele maal had verdiept in gentech gewassen en de gevolgen daarvan op het milieu. Terwijl we hier in Lelystad proefvelden hebben!
  Goede voorlichting is nog steeds hard nodig, hieruit blijkt maar weer, dat er gedurende 11 jaar nooit echt veel aandacht aan dit onderwerp is besteed in de Nederlandse media.
  Zie voor de vragen aan de wethouder;
  http://www.gentechvrij.nl/vragenaanwethoudernuijt.html

 • no-profile-image

  AnnevdHof

  Schokkend is het relaas van Robert A. Verlinden. Wanneer ik niet zelf de nodige "ongeloofwaardige"situaties had meegemaakt in reactie op gentech kennis en verspreiding ervan had ik het niet geloofd. Wat een moed om dit nog op te schrijven.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Wat leuk dat jullie ook biotech krijgen . Net als hier kunnen de bioboeren het wel schudden omdat er na een paar generaties al zoveel biotech in de bio zit dat er van bio geen sprake meer kan zijn . Een andere leuke bijkomstigheid is dat jullie dan ook je buurman kunnen aangeven op de gratis verklikkerlijn zodat die net als hier de Monsanto politie op zijn dak krijgt . lache joh . Hier is dat spul al vele jaren . Begin er niet aan .

 • no-profile-image

  Wieteke van Dort

  Waarom wordt er in 's hemelsnaam zoveel ophef gemaakt over het budget van Prins Willem Alexander en Maxima, terwijl er van onze belastingcenten de schandaligste dingen worden gedaan zoals bijvoorbeeld het geven van subsidies aan de biotechnologie. Dat heet tegenwoordig dan 'groene genetica', wat een volksverlakkerij. Groen van ergernis word ik ervan.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.