Home

Achtergrond

Fiscale regelingen gas voor tuinders aangepast

Los van de huidige hoge energieprijzen veranderen er enkele fiscale regelingen voor glastuinders. De verlaagde tarieven voor energiebelasting en btw gelden slechts als het aardgas door tuinbouwers gebruikt wordt die hierover een verklaring verstrekken aan de leverancier. Wel geldt deze verklaring nu voor onbepaalde tijd zolang gegevens van het bedrijf hetzelfde blijven. De verlaagde tarieven gelden zowel voor het gas zelf als voor het transport. Een en ander vloeit voort uit de regeling van 4 juli 2008 van het ministerie van Financiën.

In artikel 20 van de UR Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is geregeld dat de verlaagde energiebelastingtarieven voor de glastuinbouwsector slechts toepassing vinden als de levering van aardgas geschiedt aan een tuinbouwer en mits de leverancier een door de tuinbouwer ondertekende verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat deze het aardgas gebruikt voor verwarming om het groeiproces van tuinbouwproducten te bevorderen. Dit artikel komt overeen met artikel 34a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Nu is de verklaring nodig voor zowel de energiebelasting als de btw.

Door de totstandkoming van de Gaswet zijn de levering en het vervoer van gas twee afzonderlijke prestaties geworden die ook door afzonderlijke ondernemers worden verricht. Er zijn enkele wijzigingen van belastingwetten en enkele andere wetten doorgevoerd om op beide het verlaagde btw-tarief te laten gelden. Voor beide geldt straks ook de verklaring dat het gas gebruikt wordt voor verwarming om het groeiproces van tuinbouwproducten te bevorderen. Als slechts een gedeelte van het gas dit doel wordt gebruikt, moet het percentage daarvan ook op de verklaring staan. Verder moet de verklaring dagtekening, naam en adres van de afnemer, en naam en adres van leverancier of netwerkbeheerder bevatten.

De verklaring waaruit blijkt dat de ondernemer het gas gebruikt voor verwarming om het groeiproces van tuinbouwproducten te bevorderen, hoeft hij straks niet langer jaarlijks af te geven aan zijn netbeheerder en leverancier. Dit levert een kleine administratieve lastenverlichting op. De verklaringen gelden vanaf 2009 voor onbepaalde tijd mits er geen sprake is van wijzigingen, zoals een verhuizing, naamswijziging, overstap naar een andere leverancier en verandering van het doel van het gasgebruik. Bij veranderingen in deze gegevens moet de tuinder deze binnen zes weken melden aan de leverancier(s) en netbeheerder(s). Staking van de gasafname moet ook binnen zes weken gemeld worden met de datum van staking.

Aan de wijzigingen in de uitvoeringsregelingen zijn geen EU-aspecten, budgettaire gevolgen of uitvoeringskosten verbonden.

In het tweede lid is bepaald dat de artikelen I, onderdeel J, en II van de regeling in werking treden op 1 januari 2009. Hierdoor kunnen leveranciers dit jaar nog gebruikmaken van de verklaringen van de tuinbouwers voor het kalenderjaar 2008. Verder moeten netbeheerders vanaf 2009 deze verklaringen kunnen overleggen. Dit houdt in dat tuinders in 2008 voor 2009 en de daarop volgende jaren hun verklaringen moeten afgeven aan de netbeheerder voor toepassing van het verlaagde btw-tarief en aan de leverancier voor toepassing van zowel het verlaagde btw-tarief als de energiebelastingtarieven.

Lees ook Nieuw besluit over belastingen op milieugrondslag

Meer informatie Ministerie van Financiën: Regeling van 4 juli 2008 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.