Home

Achtergrond

Vreemd vermogen half miljoen per bedrijf

Op agrarische bedrijven steeg het vreemde vermogen tot €550.000 in 2007, dat is een stijging van 33% vanaf 2002. De tuinbouwbedrijven lenen gemiddeld zelfs €1 miljoen. Het LEI presenteert deze resultaten in de Agri-Monitor van juni 2008.

Het geleende geld is voor 90% langlopende schuld, ofwel met een looptijd van langer dan 1 jaar. In deze schuld is gepacht land niet inbegrepen, maar wel het gebruikte deel van de kredietruimte waarover geen aflossingsplan zit. De langlopende schuld nam vanaf 2002 toe van €350.000 naar €490.000 in 2007. De toename van externe financiering is een gevolg van schaalvergroting, vervanging arbeid door kapitaal, investeringen in milieu en dierenwelzijn en herfinanciering. Herfinanciering is nodig als kapitaal uit het bedrijf verdwijnt, bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging.

Sectoren
De glastuinbouwbedrijven hebben begin 2007 met gemiddeld €800.000 de hoogste langlopende schulden. Deze sector is ook de grootste stijger met een toename van 70% vanaf 2002. Vooral de glasgroentetelers gingen meer langdurig lenen, onder meer voor vestiging van grote bedrijven op nieuwe locaties buiten het Westland. De akkerbouwers leenden 48% meer langlopend dan in 2002. Op varkensbedrijven is de stijging van langlopend lenen met 10% het minst, omdat deze sector eind jaren negentig al een sterke stijging kende.

Familieleningen
Het aandeel van langlopende leningen van familieleden is in de laatste 5 jaar verder gedaald van 10% naar 8% met gemiddeld €38.500 in 2007. In 1975 maakten familieleningen nog ruim een kwart uit van het lang vreemd vermogen. Als mogelijke verklaring wordt wel genoemd de toenemende verzakelijking in de samenleving. De akkerbouwers kunnen het meest van hun familie lenen (16% van de langlopende financiering).

Kortlopende leningen
Het kort vreemd vermogen, schulden die binnen een jaar afgelost moeten worden, komt vooral van leveranciers en negatieve saldi op de rekening courant bij banken. In 2007 ging het gemiddeld om €60.000, dus 11% van de totale schuld. In 2002 bedroegen de kortlopende leningen nog 14% van de schuld. In de glastuinbouw bedragen de kortlopende schulden bijna 20%. Veel aanplant in de herfst leidt in het volgende jaar pas tot ontvangsten.

Rabobank over 2007
In 2007 nam de kredietverstrekking met 10% toe tot in totaal €25,8 miljard. Hier is ook de glastuinbouw de sterkste groeier met 21% tot ruim €5,1 miljard. Volgens de brancheorganisatie AVAG worden op 500 hectare nieuwe kassen gebouwd. De varkenshouders voeren na jaren van stabilisatie ook hun financieringsvolume op. De solvabiliteit bleef stabiel op 65%. De betaalde rente steeg de afgelopen jaar licht (geen cijfer genoemd) tot €19.000 per bedrijf, dat wijst op een lage rente.

Lees ook Rabobank is grootste kassenbezitter

Meer informatie LEI Agri-Monitor, juni 2008: Vreemd vermogen per land- en tuinbouwbedrijf sterk toegenomen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.