Home

Achtergrond

Rechter oordeelt over zuivelblokkades

De actievoerders van de Dutch Dairymen Board (DDB) mogen geen fabrieken meer blokkeren. De voorzieningenrechter in Haarlem beval op 20 juni 2008 de DDB om zich onthouden van enig initiatief of betrokkenheid bij nieuwe blokkades jegens het Friesland Foods en moet zijn leden op te roepen af te zien van nieuwe blokkade-acties.

Friesland Foods stelt dat de DDB door de blokkade-acties onrechtmatig tegen de coöperatie handelt en dat het daardoor schade lijdt. Het is door de blokkades immers niet mogelijk om melk aan te voeren of zuivelproducten uit te leveren. De betreffende vestigingen werden feitelijk lamgelegd, wat duidelijk onrechtmatig is.

De DDB betwist de onrechtmatigheid van de blokkades. Volgens DDB kan in deze zaak een parallel getrokken worden met de bepalingen van het Europees Sociaal Handvest (hierna ESH), waarin in artikel 6 aanhef en onder 4 een recht op collectief optreden wordt erkend indien er sprake is van belangengeschillen. Als de ESH een collectieve actie dekt, dan is deze in beginsel rechtmatig ondanks de mogelijk negatieve gevolgen.

Hoewel in dit geval geen sprake is van een werkgever-werknemer verhouding zoals bedoeld in het ESH, kan het ESH wel op de onderhavige situatie worden toegepast, omdat de verhouding tussen coöperatie en lid overeenkomsten vertoont met die van de relatie tussen werkgever en werknemer. DDB vindt dat het belang van de melkveehouders om een kostendekkende melkprijs te verkrijgen, zwaarder moet wegen dan het belang van Friesland Foods bij het voorkomen van mogelijke schade als gevolg van de blokkades.

De rechter verwerpt de stelling dat de relatie werkgever en personeel overeenkomt met die van leverancier en afnemer. Het maakt daarbij niet uit of de leverancier wel of niet lid is van de coöperatieve afnemer. Ook bekijkt de rechter of acties proportioneel zijn, of andere melkveehouders belemmerd worden om te leveren, of lage prijzen bij het risico van het ondernemerschap horen, of melkveehouders overeenkomstige kostprijzen kennen van de melk en of er wel sprake is van lage prijzen na het hoge prijsniveau van de laatste maanden.

Verder geldt dat melkveehouders een contractuele leveringsplicht hebben, zoals de coöperatie een afnameplicht heeft. De rechter merkt ook op dat de actievoerders in feite een vooraf vastgestelde marktprijs eisen, terwijl de coöperatie die prijs uit de markt moet zien te halen, zodat die eis moeilijk in te willigen zal zijn.

De rechter maakt onderscheid in DDB-leden die ook bij de coöperatie zijn aangesloten en zij die dat niet zijn. De eersten hebben volgens de rechter voldoende democratische middelen om hun stem te laten horen bij de coöperatie. Het is gebleken dat de actievoerders onvoldoende geprobeerd hebben via democratische weg hun coöperatie te beïnvloeden naar de door hen gewenste prijssystematiek. Sterker nog, met algemene stemmen werd op 7 mei 2008 zonder tegengeluid het nieuwe melkgeldreglement aangenomen. Alleen al op deze grond kan het oordeel van de rechter niet anders zijn dan dat met de onderhavige acties de grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit worden overschreden. De DDB probeert tevergeefs nog te stellen dat de ‘gewone' leden praktisch gezien geen invloed hebben. De belangen van Friesland Foods moeten dus het zwaarst wegen.

Van actievoerders die niet lid zijn van de coöperatie wordt hun handelen op voorhand onrechtmatig bevonden. Zonder contractuele of andere rechtsrelatie ziet de rechter hen als derden. Verder merkt de rechter op dat bij een beroep op de ESH ook werknemers bij eventuele acties geen onevenredige schade mogen berokkenen aan hun werkgever en zijn zakenrelaties.

De voorzieningenrechter beveelt DDB om zich te onthouden van enig initiatief tot of betrokkenheid bij enige nieuwe blokkade-actie jegens Friesland Foods, haar leden binnen 24 uur op de hoogte te stellen van het vonnis en op te roepen tot afzien van nieuwe blokkades en om de proceskosten te betalen. Uiteraard zijn er dwangsommen van toepassing bij overtreding.

Lees ook Rechtbank gelast stop melkblokkade

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Haarlem, 20 juni 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.