Home

Achtergrond

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening start 1 juli

Na het instemmen van de Eerste Kamer met de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat de Wro daadwerkelijk van start op 1 juli 2008 en vervangt de oude wet, afgekort in de hoofdletters WRO. Er is sinds 1999 gewerkt aan de nieuwe wet.

Volgens minister Cramer van Vrom brengt de nieuwe Wro transparante, efficiënte en effectieve procedures: “De bestemmingsplanprocedure is bijvoorbeeld aanmerkelijk verkort ten opzichte van de huidige wet. Daarnaast biedt de nieuwe Wro aan gemeenten, provincies en rijk de instrumenten om de aan hen toevertrouwde belangen slagvaardiger te behartigen.”

Rijk, provincies en gemeenten stellen straks een structuurvisie op in plaats van de planologische kernbeslissing (rijk), het streekplan (provincie) en het structuurplan (gemeente). Beleidsdoelen uit de structuurvisie moeten gerealiseerd worden in het bestemmingsplan, op te stellen door de gemeente. Rijk en provincie kunnen gemeenten algemene regels geven, die de gemeente in acht moet nemen. Als het rijk of de provincie vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een bepaalde ontwikkeling of gebied, dan kunnen ze zelf het bestemmingsplan vaststellen.

Voor het bestemmingsplan van de gemeente verandert het volgende:

  • De gemeenten worden verplicht om elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de hele gemeente.
  • als de gemeente toch te laat is, dan kan zij geen rechten meer heffen op verleende diensten die met het bestemmingsplan verband houden;
  • de bestemmingsplanprocedure halveert van ruim een jaar naar ongeveer 22 tot 24 weken;
  • iedereen kan bij de gemeenteraad een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan indienen;
  • digitalisering van bestemmingsplannen wordt verplicht;
  • er is niet langer sprake van goedkeuring van een bestemmingsplan door de provincie;
  • provincies en het rijk kunnen in een bestemmingsplanprocedure wel een aanwijzing geven;
  • gemeenten doen jaarlijks verslag van hun ruimtelijk beleid (o.a. actualiteit bestemmingsplannen en handhavingsbeleid).
  • gemeenten kunnen dwangsommen en boetes opleggen of bestuursdwang toepassen als dat nodig is om activiteiten in strijd met het bestemmingsplan tegen te gaan. Ook krijgen de ambtenaren die belast zijn met de handhaving meer bevoegdheden.
Overtredingen van het bestemmingsplan vallen vanaf 13 september 2004 onder de Wet op de economische delicten. Deze wet biedt de mogelijkheid bij het opleggen van de straf rekening te houden met het economische voordeel dat de overtreder heeft behaald. Bij een overtreding kan nu een boete opgelegd worden van maximaal €45.000, voorheen was dat €11.250. Ook biedt de wet de mogelijkheid de verplichting op te leggen om op eigen kosten de gevolgen van het delict goed te maken.

Het wetsvoorstel voor de Wro komt samen met de Invoeringswet en een Besluit ruimtelijke ordening. In de Invoeringswet worden onder meer het overgangsrecht en de aanpassing van een veertigtal wetten van andere departementen aan de nieuwe Wro geregeld.

Bijeenkomsten
De komende 2 maanden organiseert het ministerie van Vrom, samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), onder het motto ‘Aan de slag met de nieuwe Wro’ in alle provincies bijeenkomsten. Hierin gaan de deelnemers aan de gang met de praktische toepassing van de wet, deels in de vorm van workshops.

Meer informatie VROM-dossier Wet op de ruimtelijke ordening

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.