Home

Achtergrond 279 x bekeken

Nieuw besluit over belastingen op milieugrondslag

Belastingen op milieugrondslag worden steeds belangrijker. Ook de agrarische sector krijgt er in toenemende mate mee te maken. Op 12 juni 2008 is een nieuw besluit over deze ‘groene belastingen’ verschenen. Het besluit is ook voor de agrarische sector in een drietal gevallen (mogelijk) van belang. Het vervangt een aantal vervallen andere besluiten en bevat verder enkele goedkeuringen. (Besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1214M, Stcrt. nr. 119).

Grondwaterbelasting
De voor de agrarische sector meest in het oog springende milieubelasting is de Grondwaterbelasting. Bekend is – en dat wordt in het Besluit bevestigd – dat er geen belasting verschuldigd is als wordt ontwaterd (of geïnfiltreerd) met het oog op de handhaving of verhoging van de grondwaterstand. Toegezegd is nu dat een en ander ruim zal worden geïnterpreteerd. Een tweede punt betreft de beregening en bevloeiing met grondwater. Aan dit onderwerp werd op Agrocount.nl al eerder aandacht besteed. In het Besluit is toegezegd dat onder het begrip beregening ook wordt begrepen het besproeien van bomen door fruittelers ter voorkoming van nachtvorstschade aan het fruit.

Energiebelasting minerale oliën glastuinbouw
Het besluit geeft aan dat voor de glastuinbouw een verlaagd tarief geldt voor de energiebelasting voor gebruik van halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas. Deze minerale oliën moeten worden gebruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als er geen aansluiting voor aardgas is. Een in de praktijk gesignaleerd probleem is dat de aanwezige aardgasaansluiting niet in alle gevallen voldoende capaciteit heeft om te worden gebruikt voor het stomen (ontsmetten) van tuinbouwgronden. Daarom brengt naar de mening van de Staatssecretaris een redelijke wetstoepassing met zich mee ook in dat geval het verlaagde tarief mag worden toegepast. Derhalve wordt nu goedgekeurd dat het verlaagde tarief van de energiebelasting ook in deze gevallen wordt toegepast.

Gas
Op het platteland springen de vergistingsinstallaties steeds meer in het oog. Nu nog wordt het meeste geproduceerde gas gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, maar met het toenemen van de capaciteit is rechtstreekse levering aan het aardgasnet niet langer ondenkbaar. Alhoewel de onderhavige goedkeuring waarschijnlijk niet in de eerste plaats geschreven is voor de agrosector, kan deze er (op termijn) wel mee van doen krijgen als op productielocaties gebruik wordt gemaakt van zowel gassen die van buiten de locatie afkomstig zijn, als van gassen die op de locatie zelf zijn geproduceerd.

Deze gassen kunnen vervolgens voor verschillende doeleinden op de locatie worden gebruikt, maar ze kunnen ook worden doorgeleverd aan derden. Op dat moment gaan verschillende regelingen die in de wet zijn opgenomen door elkaar lopen, omdat de verschillende bestemmingen soms belast zijn en soms zijn vrijgesteld van de heffing van energiebelasting. Een redelijke wetstoepassing brengt met zich mee de verschillende gassen op basis van de herkomst naar voorkeur toe te rekenen aan de diverse bestemmingen.

De toerekening moet op de volgende wijze gebeuren. De hoeveelheden gas die de locatie worden binnengebracht, de hoeveelheden gas die op de locatie zelf worden geproduceerd en de hoeveelheden gas die op de verschillende bestemmingen afzonderlijk worden gebruikt, moeten worden gemeten. Ook de hoeveelheden die eventueel worden doorgeleverd aan derden moeten worden gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen de op de verschillende bestemmingen verbruikte hoeveelheden - waarvoor aanspraak op vrijstelling bestaat - worden toegerekend aan de hoeveelheden gas die op de locatie zelf zijn geproduceerd of die de locatie zijn binnengebracht. Een wat ingewikkeld betoog dat echter voor de wat grotere agrarische vergisters van belang kan zijn of worden.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met de dagtekening van dit besluit op 12 juni 2008.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘energiebelasting’

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘grondwaterbelasting’

Meer informatie Ministerie van Financiën, 1 januari 2008: Belastingen op milieugrondslag (Besluit nr. CPP08-1

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.