Home

Achtergrond 2 reacties

Landbouw weer bovenaan de agenda

De in de health check aangekondigde maatregelen zijn volgens Mariann Fischer Boel, EU-commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling, niet het resultaat van een paniekreactie.

"Het is een goed doordachte herziening van het gemeen-schappelijk landbouwbeleid, die uitstekend aansluit op de huidige marktsitutatie."

Geen dag gaat voorbij zonder nieuws over prijsstijgingen, ontoereikende levensmiddelenvoorraden en onderzoeken naar de oorzaak en de oplossing van wat sommigen de voedselcrisis noemen. De Europese Commissie kon dan ook geen beter moment kiezen om haar herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op tafel te leggen, de zogenoemde health check.

Het maatregelenpakket is het resultaat, niet van een paniekreactie, maar van een goed doordachte en omvattende herziening van het GLB die uitstekend aansluit op de huidige marktsituatie. Het groepeert een aantal herzieningen die bij de diepgaande GLB hervorming van 2003 in daartoe bestemde clausules zijn vastgelegd, en gaat in dat verband nog een stap verder.

Voorgesteld wordt de verplichte braaklegging definitief af te schaffen om de akkerbouwers de kans te bieden hun productiecapaciteit volledig te realiseren. De positieve milieu impact van de braakleggingsmaatregel – die oorspronkelijk bedoeld was om de overproductie een halt toe te roepen – is echter niet over het hoofd gezien en zal dankzij de invoering van nieuwe maatregelen behouden blijven.

De melkquota die in 2015 verstrijken, hebben evenmin nog een reden van bestaan in een marktgerichte landbouwomgeving. Om te verhinderen dat de markt op 1 april 2015 instort, is het zaak om in de nog resterende tijd een ’zachte landing’ van de zuivelsector voor te bereiden.

Met het oog daarop wordt een geleidelijke verhoging van de quota voorgesteld. Dankzij deze stap voor stap ingevoerde liberalisering zullen de producenten reeds in een vroege fase kunnen inspelen op de exploderende mondiale vraag, zonder dat de poten onder de huidige gezonde marktsituatie worden weggezaagd.

Revolutionair aan de GLB hervorming van 2003 was de 'ontkoppelde' verlening van rechtstreekse steun aan de landbouwers. De verlening van financiële steun werd met andere woorden losgekoppeld van de productie. Boeren konden daardoor produceren wat de markt en de consumenten vroegen, zonder zich druk te maken over de beste subsidiecombinatie. Een aantal lidstaten opteerde ervoor sommige aan de productie gekoppelde betalingen te behouden.

Al te vaak resulteerde dit in een onvoldoende marktgerichte bedrijfsvoering en in toenemende administratieve lasten. Wij moeten daarom vastberaden blijven streven naar een volledige ontkoppeling – behalve in een zeer beperkt aantal gevallen waar dit zware economische, sociale of milieukosten met zich zou brengen.

In 2008 zien boeren nieuwe uitdagingen op zich afkomen. Om deze aan te gaan, is geld nodig, terwijl de landbouwbegroting aan strikte grenzen is gebonden. Om die reden wordt voorgesteld de rechtstreekse betalingen aan landbouwers te verlagen en het zo vrijgekomen geld over te hevelen naar de begroting voor het plattelandsontwikkelingsbeleid.

De voorstellen in dit verband behelzen een verlaging van de rechtstreekse betalingen aan boeren met 13 procent (oplopend, vanaf 5 procent nu) en de overheveling van het overeenkomstige bedrag naar de plattelandsontwikkeling. Er zou een vrijstelling gelden voor boeren die minder dan 5.000 euro steun per jaar ontvangen. De overgehevelde middelen moeten worden gebruikt ter versterking van programma’s op het gebied van de klimaatverandering, hernieuwbare energie, waterbeheer en biodiversiteit.

Voorts wordt met het oog op het behoud van de milieuvoordelen van de braaklegging en de verbetering van het waterbeheer een bijwerking voorgesteld van de lijst van randvoorwaarden waaraan boeren moeten voldoen om gemeenschapssteun te ontvangen. Andere voorwaarden worden vanwege hun tekortschietend nut of te logge toepassing ingetrokken.

Weer andere voorstellen zijn gericht op een vermindering van de administratieve rompslomp, de herverdeling van steun aan landbouwers in regio’s met ernstige problemen en de invoering van risicobeheersmaatregelen, zoals verzekeringen tegen natuurrampen en onderlinge fondsen voor dierziektencrises.

De speciale subsidie voor de productie van grondstoffen voor gebruik in biobrandstoffen zou worden afgeschaft. Nu de Europese Unie een vast streefcijfer voor het gebruik van biobrandstoffen heeft vastgesteld, kan dit geld worden gebruikt om de biobrandstofsector op andere en betere manieren te ondersteunen – met name bij de voorbereiding van brandstoffen van de tweede generatie.

Naar mijn mening getuigen de voorstellen in dit pakket van de realiteitszin en de doelgerichtheid die vereist zijn om het GLB verder te moderniseren en de Europese landbouwers de nodige vrijheid te geven om aan de toenemende vraag naar levensmiddelen te voldoen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  europees

  Voor een echte zachte landing moet melkquotum internationaal verhandelbaar worden gemaakt. Geef de groep die verder wil door deze maatregel de ruimte zich echt voor te bereiden op een quotumloos tijdperk. En hier past geen beperking door nationaal quotum bij. Zeker niet nu europees gezien het quotum nu al niet volgemolken wordt. Op een europese melkveehouderij die zich pas na 2015 kan herstructureren en ontwikkelen zit niemand te wachten.
  Dan is de eerste slag verloren met de landen buiten europa die hun zaakjes straks voor elkaar hebben. Kijk maar eens naar de ontwikkelingen van de melkprijs in Nieuw Zeeland.

 • no-profile-image

  Lijder Geleden

  Europees melkveehouder, je slaat de spijker op zijn kop. Het zou goed zijn je standpunt ook duidelijk te maken door e-mails te sturen naar landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer maar bovenal naar de EU- landbouwcommissie zelf. Er zijn adressen op het internet te vinden. Onze lobbyisten zijn blijkbaar niet in staat of incapabel om EU-beleid te formuleren en uit te dragen waar wij Nederlandse melkveehouders mee de toekomst in kunnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.