Home

Achtergrond

"Health Check": modulatie blijft , melkquota ruimer en einde interventie graan

Vandaag presenteerde EU-landbouwcommissaris Fischer Boel de voorstellen voor de aanpassing van het Europese landbouwbeleid, de zogenoemde Health Check. Het melkquotum wordt met totaal vijf procent verruimd, de interventieprijs granen wordt afgeschaft, bufferstroken worden onderdeel randvoorwaarden en directe productiesteun afgebouwd.

Verruiming melkquotum met totaal vijf procent
De Commissie stelt voor om het melkquotum te verhogen met 1 procent per jaar in de periode 2009-2013, bovenop de verhoging van 2 procent van dit jaar. Na deze "zachte landing" wordt de quotering in 2015 definitief beëindigd. In de commissievoorstellen zit een voorbehoud. Als de marktomstandigheden dat noodzakelijk maken wordt in 2011 beoordeeld of alles volgens plan moet doorgaan.

Interventieprijs granen wordt afgeschaft
Interventie blijft alleen nog mogelijk voor broodtarwe. Voor voergranen wil de Commissie interventie op nul zetten. Bij interventie van broodtarwe wordt de bestaande interventieprijs afgeschaft. In de plaats van een vaste interventieprijs stelt de Commissie een vorm van inschrijving voor. Ook bij interventie van boter en melkpoeder wil de Commissie naar een systeem van openbare aanbesteding. Voor bijzondere marktcrises wil de Commissie wel een vangnet achter de hand houden.

Bufferstroken onderdeel randvoorwaarden
Onbeteelde bufferstroken langs waterlopen worden een verplicht onderdeel van de "randvoorwaarden". De bufferstroken zijn een nieuwe "cross compliance", voorwaarde waaraan boeren moeten voldoen om voor de directe bedrijfstoeslag te ontvangen. Deze extra vereiste past bij het voorstel de braaklegregeling definitief af te schaffen. De bufferstroken moeten voorkomen dat met de braak een gewaardeerd neveneffect verdwijnt. Op de braakliggende grond krijgen flora en fauna een kans en watergangen worden gevrijwaard van mest en bestrijdingsmiddelen.

Directe productiesteun afgebouwd
De Europese Commissie stelt voor om de directe productiesteun van verschillende producten af te bouwen. Het gaat dan om de slachtpremies voor runderen en kalveren, om de huidige steun voor vlas, aardappelzetmeel en gedroogde voedergewassen. Die zullen allemaal uiterlijk in 2013 afgebouwd zijn.

Het voorstel om de komende jaren 8 procent extra te korten op de inkomenstoeslagen blijft van kracht. Dit ten gunste van plattelandsontwikkeling, ook wel modulatie genoemd. Grotere landbouwbedrijven worden nog wel gespaard. Eind 2007 was nog sprake van kortingen van 10 tot wel 45 procent op toeslagen boven de € 100.000 . Boven de € 100.000 wordt dat 3 procent. Dit percentage loopt op naar 9 procent voor toeslagen van € 300.000 en meer.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘GLB’

Meer informatie Toespraak EU-commissaris Fischer Boel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.