Home

Achtergrond

Ruimere doorschuiffaciliteit bij overheidsingrijpen per 16 april

Ondernemers die door overheidsingrijpen hun onderneming moeten staken of verplaatsen, kunnen aanspraak maken op toepassing van de verruimde herinvesteringsreserve. Overheidsingrijpen is er in drie soorten: direct en indirect ingrijpen, en herstructureringsregelingen. Voor laatstgenoemde treedt per 16 april 2008 een gewijzigde regeling in werking; echter niet met terugwerkende kracht.

Overheidsingrijpen
Als een onderneming moet worden gestaakt of verplaatst door overheidsingrijpen, heeft de getroffen ondernemer veel fiscale speelruimte. Het is daarom van groot belang wat precies onder overheidsingrijpen wordt verstaan. In artikel 3.54 lid 12 Wet IB 2001 wordt een omschrijving gegeven (IB staat voor inkomstenbelasting). Overheidsingrijpen komt in drie verschillende gedaantes voor. In artikel 12a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting worden de verdere gevolgen van overheidsingrijpen verder geregeld. In deze bepaling wordt met name aangegeven wélke regelingen als herstructureringsmaatregel kwalificeren. Tot nu toe werd in genoemd artikel 12a enkel de RBV (Regeling beëindiging veehouderijtakken) genoemd.

Ook VIV kwalificeert
Met ingang van vandaag – 16 april 2008 – treedt echter een wijziging van dit uitvoeringsbesluit in werking. Hiervan werd al eerder melding gemaakt in het Staatsblad van 31 maart 2008, nr. Stb. 2008, 110. Deze wijziging is met name voor de intensieve veehouderij van belang, aangezien enkele provinciale regelingen met betrekking tot verplaatsing van intensieve veehouderijen (de zogeheten VIV-regelingen) worden aangewezen als vorm van overheidsingrijpen in de zin van artikel 3.64 Wet IB 2001.

Geen terugwerkende kracht
Aanvankelijk was het de bedoeling om de verruiming met terugwerkende kracht (tot en met 1 september 2005) in werking te laten treden. Deze terugwerkende kracht gaat helaas niet door vanwege mogelijke staatssteunaspecten. Dat betekent dat veehouders die – rekenend op Brusselse goedkeuring – al aan zo’n VIV-regeling hebben meegedaan, nu hun billen branden en mogelijk op de blaren moeten zitten. Maar misschien komen ze toch nog goed weg: de staatssecretaris heeft laten weten dat voor de gevallen waar verplaatsing reeds aan de orde is geweest, een afzonderlijke goedkeuring van de Europese Commissie moet worden verkregen. LNV zal deze goedkeuring – die dus nog allerminst zeker is, en in ieder geval niet op korte termijn kan worden verwacht – moeten aanvragen. Mogelijk kunnen ondernemers die door dit ontbreken van terugwerkende kracht in de knel komen, de fiscale schade beperken met de per 1 januari 2008 (wél met terugwerkende kracht) verruimde regeling van ‘indirect overheidsingrijpen’.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘herinvesteringsreserve’

Meer informatie Ministerie van Financiën: Besluit van 31 maart 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 3 september 2007, enz.

Meer informatie Ministerie van Financiën: Besluit van 3 september 2007 houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (St. 328)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.