Home

Achtergrond 555 x bekeken

Rekenprogramma meststoffen voor de volle grond

Jaarlijks worden de normen voor aanvoer van stikstof en fosfaat aangescherpt. De meststoffenwet stelt grenzen aan de aanvoer van mineralen. Uiteindelijk is evenwichtsbemesting het einddoel. Ook biologische vollegrondsbedrijven zullen zich aan deze regels moeten houden. Op basis van de wettelijke werkingscoëfficiënten ontwikkelde WUR PPO Lisse voor de sierteelt op de volle grond een eenvoudig rekenprogramma om de benodigde en uiteindelijk toegelaten bemesting te bepalen.

Stikstofregels
De hoeveelheid stikstof per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond kan verschillend worden vastgesteld al naargelang het gewas, de toegepaste landbouwpraktijk, de ecologische kenmerken van een waterlichaam en de kenmerken van de bodem, en al naargelang sprake is van kleigrond, veengrond, of zand- of lössgrond.

De hoeveelheid stikstof per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond wordt gebaseerd op een balans tussen enerzijds de te verwachten stikstofbehoeften van de gewassen en anderzijds de stikstoftoevoer naar de gewassen uit de bodem en uit meststoffen.

Fosfaatregels
De fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen is per hectare bouwland van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:

  • 90 kilo fosfaat in 2007, waarvan ten hoogste 85 kilo in de vorm van dierlijke meststoffen;
  • 85 kilo fosfaat in 2008.
De fosfaatgebruiksnormen voor meststoffen voor de jaren 2009 en volgende worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. De normen kunnen telkens ten opzichte van de voor het voorgaande jaar geldende norm met ten hoogste 5 kilo fosfaat per hectare per jaar worden verlaagd, met het oog op het in 2015 bereiken van een situatie waarbij de toevoer van fosfaat uit meststoffen gemiddeld in evenwicht is met de fosfaatbehoefte van de gewassen. Zolang de algemene maatregel van bestuur niet in werking is getreden, blijft voor de jaren 2009 en volgende de in het eerste en tweede lid genoemde fosfaatgebruiksnorm voor 2008 van toepassing.

Rekenprogramma
Met behulp van het rekenprogramma is te berekenen hoeveel stikstof en fosfaat op basis van de wettelijk vastgestelde werkingscoëfficiënten vrij komen bij een bepaalde bemesting. Het rekenprogramma kwam tot stand binnen Bedrijfsnetwerk bloembollen & buitenbloemen en project Topsoil+ en werd ontwikkeld door PPO Lisse, voluit WUR Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Lisse. Verdere informatie en het rekenprogramma zelf zijn te vinden op Biokennis.nl.

Lees ook Definitieve gebruiksnormen voor 2008 en 2009 bekend

Meer informatie Biokennis.nl, 4 april 2008: Meststoffenwet vraagt meer sturing en rekenwerk

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.