Home

Achtergrond

Goedkeuringen voor heffingsrente in een nieuw besluit

Heffingsrente is rente die door de belastingdienst bij het opleggen van belastingaanslagen wordt berekend of vergoed over te weinig of te veel betaalde belasting . Het rentepercentage is fors. Zo bedraagt het percentage over het eerste kwartaal van 2008 5,3 en over het tweede kwartaal 4,75. Bij het al dan niet ontvangen of betalen van heffingsrente gaat het vaak om forse bedragen.

Staatssecretaris De Jager van Financiën bracht onlangs een nieuw beleidsbesluit over heffingsrente uit met daarin diverse goedkeuringen. De goedkeuringen hebben zowel betrekking op aanslagbelastingen als inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting als op aangiftebelastingen als loonbelasting en omzetbelasting. Met name de goedkeuringen voor de verliesverrekening gevolgd door navordering en de kleine ondernemingsregeling is van belang voor de agrarische sector. Hierna worden diverse goedkeuringen besproken.

A. Goedkeuringen voor aanslagbelastingen

1. Wijziging van het boekjaar
De staatssecretaris keurt in het besluit goed dat heffingsrente met betrekking tot vennootschapsbelasting in bepaalde situaties - op verzoek - kan worden beperkt. Het gaat om situaties waarbij in de loop van het jaar het boekjaar wordt gewijzigd, waardoor de in rekening gebrachte heffingsrente gedeeltelijk wordt berekend over een periode dat geen liquiditeitsnadeel door de fiscus wordt geleden. De staatssecretaris illustreert de toepassing van de goedkeuring met twee rekenvoorbeelden. Hij geeft daarbij aan dat na er deze goedkeuring een wetswijziging komt.

2. Verliesverrekening gevolgd door navordering
Over een teruggaaf als gevolg van de verrekening van een verlies van een volgend jaar wordt geen heffingsrente vergoed. Als navordering van (een deel van) die teruggaaf plaatsvindt, wordt er wel heffingsrente berekend over het bedrag van de navordering en wel vanaf het midden van het betreffende boekjaar. De staatssecretaris erkent dat dit een onevenwichtig resultaat is en keurt goed dat de heffingsrente bij navordering van een verrekend verlies wordt berekend over het tijdvak dat begint op de dag na de dagtekening van de verliesverrekeningsbeschikking en eindigt op de dag van de dagtekening van de navorderingsaanslag. De staatssecretaris geeft aan dat ook deze goedkeuring zal worden gevolgd door een wetswijziging.

3. Voorlopige verliesverrekeningsbeschikking
Ook over een negatieve voorlopige aanslag als gevolg van een voorlopige verliesverrekeningsbeschikking wordt geen heffingsrente vergoed. Als de voorlopige verliesbeschikking bij de definitieve aanslag naar een positief bedrag wordt verrekend, wordt over een ten onrechte verleende voorlopige verliesverrekening heffingsrente berekend van het midden van het betreffende boekjaar tot en met de dag van de dagtekening van de definitieve aanslag. De staatssecretaris keurt ook hierbij - vooruitlopend op een wetswijziging - goed dat de periode voor de berekening van de heffingsrente overeenkomstig wordt beperkt.

4. Verzoek om vaststellen van (nadere) voorlopige aanslag
De staatssecretaris geeft aan dat men de heffingsrente bij aanslagbelastingen bij een trage aanslagregeling kan beperken door na een aangifte van inkomsten- of vennootschapsbelasting om een (nadere) voorlopige aanslag te vragen. Het verzoek moet in dat geval ‘duidelijk’ en ‘volledig’ zijn. Volledig wil in dit verband zeggen dat de Belastingdienst dan over voldoende gegevens moet kunnen beschikken om zonder eigen onderzoek een (nadere) voorlopige aanslag te kunnen vaststellen. Een verzoek is duidelijk als men de Belastingdienst er uitdrukkelijk op wijst dat men een (nadere) voorlopige aanslag wil ontvangen. Het verzoek moet in dat geval buiten de massale werkstromen van de Belastingdienst vallen, bijvoorbeeld buiten de massale werkstroom van de afhandeling van aangiften. Als voorbeeld noemt de staatssecretaris het indienen van een verplichte schatting door ondernemers en een vrijwillig opgegeven schatting bij een verzoek om uitstel van aangifte. Ook een verzoek om vermindering van in rekening gebrachte heffingsrente moet buiten de massale werkstromen van de Belastingdienst vallen.

B. Goedkeuringen voor aangiftebelastingen

1. Afdrachtvermindering loonbelasting/premie volksverzekeringen.
In bepaalde situaties tot en met het jaar 2005 leidde een definitieve vaststelling van een afdrachtvermindering loonbelasting/premie volksverzekeringen, die resulteerde in een teruggaaf, tot een onevenwichtig resultaat voor wat betreft de vergoeding van heffingsrente. Hiervoor is nu een goedkeuring gekomen.

2. Ambtshalve vermindering
Formeel bestaat geen recht op een vergoeding van heffingsrente als de belastingteruggaaf het gevolg is van een wettelijk voorgeschreven (reguliere) aangifte, aanvraag of verzoek. Ingeval men een eerdere teruggaaf of betaling op aangifte wil corrigeren - met een grotere belastingteruggaaf als resultaat - bestaat hiervoor formeel eveneens geen recht op vergoeding van heffingsrente. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een belastingteruggaaf als gevolg van een toegewezen verzoek om een ambtshalve vermindering. De staatssecretaris vindt dit ongewenst en keurt op grond van de hardheidsclausule goed dat heffingsrente wordt vergoed over de periode die aanvangt na de derde maand na afloop van het kalenderjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft tot op de dag van de ambtshalve vermindering.

3. Kleineondernemersregeling en forfaitaire berekeningsmethoden
De staatssecretaris keurt goed dat in bepaalde omstandigheden het berekenen van heffingsrente achterwege mag blijven bij de toepassing van de Kleineondernemersregeling en de ‘forfaitaire berekeningsmethoden’ voor de heffing van omzetbelasting.

Het besluit heffingsrente is op 19 maart 2008 in werking getreden en werkt terug tot en met 7 maart 2008. Het ministerie van Financiën duidt het besluit verder aan als Besluit van 7 maart 2008, nr. CPP2007/3267M (Stcrt. 55).

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook De Jager versoepelt boetes late belastingafdracht

Meer informatie Financiën, besluit 7 maart 2008: Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.