Home

Achtergrond 1666 x bekeken

Einde Kalenderjaar-regeling in zicht

De kalenderjaarregeling in de loonbelasting wordt ingetrokken. Deze regeling biedt een eenvoudiger loonheffing voor meewerkende kinderen van ondernemers. Als overgangsregeling voor het jaar 2008 wordt nog goedgekeurd dat de aangifte over dat jaar kan worden gedaan tot 1 maart 2009.

Als een kind meewerkt in de onderneming van (een van) zijn ouders en het kind is geen ondernemer, kan men tot en met dit jaar gebruikmaken van de zogenoemde kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Deze regeling, die een eenvoudiger loonheffing dan de normale regeling voor gewone werknemers inhoudt, kan op verzoek worden toegepast. Daartoe moet een verzoek aan de Belastingdienst, afdeling loonbelasting, worden gedaan. De KJ-regeling is alleen van toepassing voor meewerkende kinderen, die:

 • 15 jaar of ouder zijn;
 • tot het huishouden van de ouder behoren (ze moeten inwonend zijn);
 • niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (dat betekent dat er geen sprake kan zijn van een echte dienstbetrekking, omdat de familieverhouding overheerst);
 • - niet zelf ondernemer zijn.
Als de ouders een verzoek tot toepassing van de KJ-regeling hebben gedaan, verleent de inspecteur een vergunning als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
 • uit de boekhouding moeten de aan meewerkende kinderen verstrekte beloningen duidelijk blijken;
 • de verschuldigde loonheffing wordt voor 1 maart van het jaar van inhouding betaald;
 • jaarlijks moet in de maand juli een voorschot ter grootte van 45% van de over het vorige kalenderjaar betaalde bedragen betaald worden.
De KJ-regeling is bedoeld om de loonadministratie voor meewerkende kinderen te vereenvoudigen. Wanneer deze regeling toepassing vindt:
 • hoeft de ouder geen loonadministratie voor het meewerkende kind bij te houden. Zo hoeft geen loonbelastingverklaring ingevuld te worden en geen loonstaat aangelegd te worden. Er moet een speciale loonbelastingkaart worden ingevuld;
 • inhouding en afdracht van loonheffing vinden éénmaal per jaar plaats en wel na afloop van het kalenderjaar;
 • peildatum is 1 januari van het volgende kalenderjaar. De situatie op die datum is beslissend voor de berekening van de verschuldigde loonheffing. Er wordt van uitgegaan dat het loon dat het kind in het kalenderjaar heeft genoten, in gelijke delen over de kalenderkwartalen is verstrekt over de periode waarin het kind in de onderneming werkte;
 • voor de meeste vormen van beloningen in natura gelden vaste, forfaitaire normen;
 • de ouder neemt de loonheffing voor eigen rekening. Wat ontvangen wordt door het kind is een nettobeloning.
Na 2008
Al met al is het na 2008 gedaan met de KJ-regeling. Het is jammer dat aan deze regeling, waarvan de agrarische sector veel gebruik heeft gemaakt, wordt afgeschaft. Voor het jaar 2009 moet in voorkomende gevallen voor een andere wijze van belonen van het meewerkende kind worden gekozen. De adviseur zal (in voorkomende gevallen) samen met zijn cliënten om tafel moeten over hoe de beloning dan gestalte kan krijgen.

De afschaffing van de KJ-regeling is vastgelegd in het Besluit van 21 februari 2008, CPP2007/3030M, Lb 1964 3 en Uitv besl lb 1965 10g en Uitv reg lb 2001 76.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘kinderen’

Meer informatie
Belastingdienst: Vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen

Meer informatie
Ministerie van Financiën: Besluit 21 februari 2008, CPP2007/3030M.
Loonheffing: bijzondere regeling voor meewerkende kinderen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.