Home

Achtergrond 426 x bekeken 9 reacties

Agrarische lobby heeft voor onzekerheid boeren gezorgd

De ammoniakregeling van minister Verburg is naar de prullenmand verwezen.

Dat is de schuld van agrarische belangengroepen, vindt Valentijn Wösten raadsman van Stichting Openbare Ruimte. De landbouwlobby had moeten meewerken aan een realistische regeling.

De Raad van State heeft de veehouderij-ammoniakregeling van LNV-minister Verburg voor de Natura 2000-gebieden voorlopig naar de prullenmand verwezen. De regeling was ontstaan dankzij zware druk van de agrarische lobby, en steun van CDA, VVD en SGP. Het gevolg is een onzekere toekomst voor vele honderden veehouderijbedrijven. Dit was niet gebeurd als de agrarische lobby zich realistischer had opgesteld. Ondernemers hebben meer baat bij een realistische regeling die zekerheid biedt, dan bij een gouden regeling zonder overlevingskans.

Over de ammoniakemissies wordt al tientallen jaren politiek gestreden. Het is algemeen bekend dat minstens een halvering van de veehouderij-emissies nodig is, om de funeste gevolgen voor de natuur te beperken. De veehouderijlobby biedt massief weerstand. De problemen worden meer ontkend dan aangepakt en het vertrouwen in de milieuzorg van de veehouder wankelt.

In het afgelopen jaar is door LNV-minister Verburg een nieuwe regeling voor de Natuurbeschermingswet opgesteld onder de naam 'Ammoniak en Natura 2000'. Onder meer de LTO was sterk voorstander van deze regeling: een gouden regeling, zonder veel beperkingen voor de veehouderij (lees: zonder ammoniakreductiemaatregelen). Het leek een overwinning voor de veehouderij. Of toch niet? Want de grote vraag was niet óf de regeling zou sneuvelen, maar wanneer.

Vorige week was het zover. De Stichting Openbare Ruimte vroeg met succes om schorsing van de regeling bij de Raad van State. De aanleiding was een Natuurbeschermingswetvergunning voor een Brabantse nertsenfokkerij. De vergunning liet een forse emissietoename toe vlakbij een kwetsbaar bosgebied. De rechter las hiervoor eenvoudig de wet, die al meer dan 10 jaar voor iedereen bekend is. De wet zegt in gewoon Nederlands dat te hoge ammoniakemissies bij bijzondere natuurgebieden moeten worden aangepakt. Dat laat overduidelijk geen ruimte voor forse emissietoename, zoals de LNV-regeling toestaat.

In een recente reactie van LTO op de uitspraak wordt de vermoorde onschuld gespeeld. LTO zegt dat de regeling een goede regeling is, en linksom of rechtsom behouden moet blijven. En in één moeite door krijgt de Raad van State de schuld, zoals boodschappers wel vaker de schuld krijgen bij onwelkom nieuws.

Ondertussen worden veel ondernemers flink in de problemen gebracht met deze kansloze regeling. Hoe komt de nieuwe regeling er uit te zien? Hoe lang gaat dat duren? Dit gaat niet alleen ten koste van de natuurzorg maar ook ten koste van de agrarische ondernemers. Wie vertelt de ondernemers het echte verhaal over wat nodig is voor kansrijk ondernemen, nu de LTO dit weigert?

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  zuid limburger

  @valentijn. Allereerst vraag ik me af waarom u niet reageert op mijn boodschap over de gigantische uitstoot van broeikasgassen door de industrie, in dit geval, DSM. Dat deze uitstoot door deze multinational nu fors gereduceerd wordt is op zich wel leuk, totdat je in hetzelfde artikel leest dat men er vanuit gaat dat de gemaakte kosten worden terugverdiend met CO2 emissierechtenhandel. Dus eerst vervuilen , en dan de geld verdienen aan een door de overheid in het leven geroepen beleid om vervolgens zo de maatregelen te betalen. Per saldo kost het DSM dus niks c.q. de burger/overheid betaald indirect het gelag, over verkapte subsidie gesproken.........Geweldig deze borstklopperij met de beurs van anderen. Dit is bij de landbouw wel anders, de kosten zijn niet te verhalen.
  En verder vind ik het nogal hypocriet dat u eraan voorbij gaat dat versnippering van natuurgebieden niet door landbouw veroorzaakt wordt, maar door met name infrastructurele werken en woningbouw.
  Als alle wegen worden opgebroken en woonwijken afgebroken, is de natuur weer aaneengeschakeld. En of natuur nu een ruig weiland betreft of grasland waar koeien in lopen maakt totaal niet uit. Asfalt en beton is een heel ander verhaal.
  En natuurcompensatie voor deze ontwikkelingen (o.a. wegen en woningen) gaat wederom gepaard met bakken (europees) overheids/subsidiegeld c.q. belastinggeld wat door Nederland aan Brussel wordt afgedragen.
  En waarom LTO zich niet voor het karretje laat spannen? Je kunt de leden echt niet meer uitleggen waarom de landbouw zonodig op het offerblok gelegd moet worden om de rommel en troep van derden te compenseren zodat deze in luxe kunnen blijven baden.

 • no-profile-image

  Anna

  ......Wie vertelt de ondernemers het echte verhaal over wat nodig is voor kansrijk ondernemen, nu de LTO dit weigert?.......
  Blijkbaar de heer Valentijn Wosten niet!!! Welke oplossingen biedt hij? Hij schopt iets onderuit maar ik lees geen enkele positieve bijdrage over hoe het dan wel moet......BAH!!!!

 • no-profile-image

  Anna

  Geachte heer Wosten,
  Wederom voegt u weinig toe aan de oplossing. U noemt geen concrete maatregelen die ik als agrarier (nog extra) zou kunnen nemen om nog meer ammoniakuitstoot te beperken. U verschuilt u achter de LTO. U realiseert zich blijkbaar niet dat agrarische ondernemers ook zelfstandig nadenken over, en verantwoordelijkheid nemen voor, hun eigen activiteiten. U verschuilt zich ook achter de weigering van LTO om met Natuurmonumenten te spreken. Echter indien u zich had verdiept in wat daaraan vooraf is gegaan kan ik mij niet indenken dat u op deze manier zou reageren. Ik weet het; ook voor mij als agrarier is het altijd moeilijk om eerlijk/neutraal/onpartijdig en zonder emotie naar feiten te kijken.
  Uw opmerkingen over natuur die niet kan piepen en daarom altijd verliest horen daar ook onder. Net heb ik enkele quick scans van Natura 2000 gebieden gelezen. Onbegrijpelijk hoeveel maatregelen voor de natuur in (het korte) verleden zijn genomen waarvan nu wordt geconstateerd dat ze niet goed waren. Onvoorstelbaar hoeveel maatregelen er zijn genomen die niet zijn geevalueerd, waarvan men dus niet weet of ze effect hebben gehad. Follow the money! Ook natuurbeheer is inmiddels een geld gestuurde onderneming geworden. Beter gezegd een subsidie gestuurde ondernemening!

 • no-profile-image

  zuid limburger

  Gisteren in de krant gelezen,ik citeer; "DSM dringt uitstoot van broeikasgas N2O (lachgas) fors terug. De hoeveelheid staat gelijk aan twee miljoen ton CO2. Dat is evenveel als de jaarlijkse uitstoot van alle autos die in de provincie Limburg rijden. Of anders gezegd, er is een bos nodig met 550 miljoen bomen, ongeveer alle bomen die in Nederland staan, om deze hoeveelheid broeikasgas uit de lucht te halen". Einde citaat.
  Wie heeft er afgelopen decennia eigenlijk voor gezord dat de uitstoot van broeikasgassen zo drastisch gestegen is?
  Milieulobby, moeten de boeren hiervoor van hun akkers af en natuur aanleggen?
  Mr. Wösten, DSM ligt in het "Nationaal Park" in Zuid-Limburg waar boeren tot aan hun nek met aanvullende regels geconfronteerd worden om de natuur te sparen.

 • no-profile-image

  Herman Nieuwe Weme

  De achtergrond depositie in Nederland is veel hoger dan dat voor de meeste natuurwaarden wenselijk is dit is al sinds het verhaal van de zure regen in de jaren 80 bekend. Alleen de landbouw wordt afgerekend op haar amniakuitstoot gek he dat daar tegen gelobbyed wordt. De natuurorganisaties moesten zich dood schamen dat ze telkens weer ammoniak als geldige reden opvoeren om boeren te pesten. Natuurorganisatie moeten juist het overlegmet landbouw zoeken en niet zoals nu dit is contraproduktief maar dat wensen deze partijen ook altijd lekker zeuren. Herman

 • no-profile-image

  Valentijn

  @ Zuidlimburger
  Heb ik ontkend dat andere bedrijfsactiviteiten dan veehouderij ernstig vervuilend zijn? Volgens mij niet.
  Waarom wijst u naar een andere bedrijfssector als in uw sector nog zo veel te doen is? Probeert u te zeggen dat anderen erger zijn, en u daarom niets hoeft te doen?
  Het Agrarisch Dagblad lijkt mij de juiste plaats om over de milieugevolgen van de veehouderij te praten. Over de milieugevolgen van asfalt, woningbouw en DSM zijn zeker kritische opmerkingen te maken, maar dat lijkt mij niet iets voor het Agrarisch Dagblad.
  Overigens, bijvoorbeeld de luchtwassers die bij veel varkensbedrijven worden /zijn geinstalleerd, zijn gesubsidieerd. Ook de veehouderij is niet vrij van subsidie.

 • no-profile-image

  gerard

  Het ammoniak beleid is alleen maar een instrument voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit land,de agrariche sector heeft min of meer alleen nog maar de beschikking over de LOG en ook daar raakt men steeds verder ingekapseld door allerlei lagen van wetgeving.Volgens de woorden van brinkhorst des tijds is nieuwe natuur niet verzuurings gevoelig, dit beleid rammeld natuurlijk aan alle kanten,wellicht wordt het tijd om zowel het ammoniak en depositie beleid eens volledig via de rechter in te laten storten.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Doordat de wetgeving steeds verandert gaan we van de ene onzin regeling naar de andere onzinniger regeling.
  Valentijn wie is hier niet realistisch?

 • no-profile-image

  Valentijn

  @ Anna. U verwijt mij geen oplossingen te noemen. Verder spreekt u zeer kritische woorden over natuurbeheer. U noemt natuur een bedrijf. Over dat laatste kan ik niet veel zeggen, omdat ik geen natuurbeheerder ben. Ik kan hooguit zeggen dat mij soms natuurplannen ook wat overdreven overkomen. Maar ik vermoed dat dit komt door de ambitie om uit de weinige natuurgebieden het maximum te willen halen. Ik wil u vragen: kijk eens naar de detailluchtfoto's van Nederland via Googlemaps. 'Vlieg' eens over de Nederland. Dan kunt u zien dat veel gezegd kan worden, maar niet dat er teveel natuurgebieden zijn. Bovendien zijn ze hopeloos versnipperd. Verder kan ik zeggen dat het beschikbare geld voor natuurzorg schril afsteekt tegen veel andere uitgaven. Een deel van dit geld wordt overigens besteed aan compensatie voor boeren om in hun bedrijfsvoering natuur te ontzien. En: de realisering van de EHS -allerminst een luxe- loopt geweldig achter op schema, vanwege de politieke onwil om daar voldoende geld aan te besteden. Ik heb -anders dan u- niet de indruk dat het vetpot is in de natuurbeheersector.
  Verder hoop ik dat u het mij niet kwalijk neemt op te merken dat de agrarische sector niet zonder subsidie draait. Daar is veel discussie over. Sommige delen werken inderdaad wel zonder subsidie, zoals delen van de intensieve veehouderij. Maar die sector staat dan weer een geweldig grote uitdaging te wachten, om de nadelen van de intensieve veehouderij te boven te komen, waaronder de ammoniakproblematiek. Dan uw bezwaar van het niet noemen van oplossingen. In mijn artikel merk ik op dat de LTO zich allesbehalve richt op emissiereductie. Ze willen zelfs ruimte voor forse toenames, en dat noem ik struisvogelpolitiek. Daar vraag ik aandacht voor. Ik constateer ook dat in de pratijk vele van uw collega's bedrijfsplannen indienen die allesbehalve de emissies reduceren. Ik neem graag van u aan dat u daar anders in staat.
  Wat de echte oplossingen betreft, die moeten natuurlijk gezocht worden in een combinatie van onder meer mestonderwerking, mestverwerking, stalemissiereductie, minder dieren, streven naar grotere afstanden tussen bedrijven en kwetsbare gebieden en alle andere maatregelen die in de afgelopen dertig jaar zijn ontwikkeld, of wellicht nog worden ontwikkeld. Maar voorwaarde voor een succesvolle aanpak is wel dat de LTO zich hierin serieus opstelt. Daar zitten we nu al dertig jaar op te wachten. En dat maakt ongeduldig.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.