Home

Achtergrond

Zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen in aantocht

Goed nieuws voor ondernemende aanstaande moeders. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het reeds aangekondigde wetsvoorstel ‘Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen’ bij de Tweede Kamer ingediend. Zij kunnen straks even lang een uitkering krijgen als zwangere werkneemsters.

Op grond van het wetsvoorstel Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen komen vrouwelijke zelfstandigen, vrouwelijke meewerkende echtgenoten, vrouwelijke beroepsbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst en vrouwelijke directeuren-grootaandeelhouders (hierna: zelfstandige) in aanmerking voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende ten minste 16 weken. Deze termijn is gelijk aan de uitkeringsduur voor werkneemsters. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2008.

Het recht op zwangerschapsuitkering gaat 6 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling van start. Het recht loopt tot en met de dag van de bevalling. Desgewenst start het recht op uitkering op een later tijdstip, maar uiterlijk 4 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling. Het recht op bevallingsuitkering gaat van start op de datum na de bevalling en bedraagt 10 weken. Hierbij worden opgeteld de dagen dat de zwangerschapsuitkering minder dan 6 weken heeft bedragen. Als de feitelijke datum van bevalling na de uitgerekende datum van bevalling ligt, bedragen de bevallings- en zwangerschapsuitkering samen meer dan 16 weken.

De hoogte van de uitkering is maximaal het wettelijk minimumloon als de zelfstandige in het voorafgaande jaar ten minste 1.225 uur heeft gewerkt. Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur werken, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering wordt daarbij vastgesteld naar rato van de gederfde winst/inkomsten.

Het wetsvoorstel regelt verder een verlenging van de aanmeldtermijn voor een vrijwillige verzekering voor de werknemersverzekeringen ZW, WW, WAO en de Wet WIA. Deze verzekeringen bieden onder meer de mogelijkheid aan (ex-)werknemers, die starten als zelfstandige, om deze verplichte verzekering op vrijwillige basis voort te zetten bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Voor hen staat de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting van de verplichte werknemersverzekering open. De mogelijkheid van vrijwillige verzekering bestaat ook voor andere groepen dan startende zelfstandigen waarvan de verplichte verzekering eindigt, bijvoorbeeld personen die tijdelijk in het buitenland werkzaam zijn. De aanmeldtermijn voor de vrijwillige verzekeringen is nu 4 weken na beëindiging van de verplichte verzekering. Deze periode wordt als te kort ervaren. Het wetsvoorstel verlengt de aanmeldtermijn naar 13 weken.

Het wetsvoorstel bevat onder meer een overgangsregeling voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingeval de vermoedelijke datum van bevalling kort na de inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel ligt. Het recht op zwangerschapsuitkering bestaat vanaf de dag van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel voor alle vrouwelijke zelfstandigen die op of na de dag van inwerkingtreding bevallen. Dit is ook het geval als sprake is van een recht op zwangerschapsuitkering van één of enkele dagen. Het recht op zwangerschapsuitkering loopt door tot en met de dag van de bevalling. Daarna volgt de bevallingsuitkering waar alleen vrouwelijke zelfstandigen recht op hebben indien zij bevallen op of na de dag van inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Degene die voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel is bevallen, heeft geen recht op de bevallingsuitkering.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘vrouw’

Meer informatie Ministerie van SZW, 27 februari 2007: Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.