Home

Achtergrond 341 x bekeken

Nieuw besluit persoonsgebonden aftrekposten

Tot de persoonsgebonden aftrekposten behoren onder meer: uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven (onder andere wegens ziekte, invaliditeit of overlijden) en weekenduitgaven voor gehandicapten. De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit uitgebracht met nieuwe en geactualiseerde standpunten over persoonsgebonden aftrekposten. Het besluit is van belang voor iedere adviseur die aangiften IB/PVV voor cliënten verzorgt. Het besluit vervangt het oude besluit van 15 december 2005.

A. Buitengewone uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling

1. Aftrek van fysiotherapie zonder verwijsbrief huisarts
Met ingang van 1 januari 2006 zijn de uitgaven van fysiotherapie zonder verwijsbrief van een huisarts onder omstandigheden toch aftrekbaar. Het moet dan gaan om een fysiotherapeutische behandeling die tot eerstelijnszorg behoort en niet om bijvoorbeeld (sport)massage. Voor (sport)massage blijft een voorafgaande verwijzing van een arts noodzakelijk evenals voor de zorg van andere paramedici.

2. Aftrek van stichtingskosten nieuwbouwwoning in verband met ziekte of invaliditeit
De stichtingskosten van een nieuwe woning, voor zover deze betrekking hebben op aanpassingen in verband met fysieke beperkingen vanwege ziekte en/of invaliditeit, zijn aan te merken als kosten van aanpassing van een woning waarvoor recht op aftrek bestaat. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het bouwen van een liftschacht ten behoeve van een toekomstige lift in een nieuwbouwwoning voor een rolstoelgebruiker. Voor zover de aanpassingen verband houden met gebruikerswensen zijn de kosten echter niet als zodanig aan te merken. De staatssecretaris vindt dat bij een nieuwbouwwoning die deel uitmaakt van een nieuwbouwproject eerder aannemelijk is dat sprake is van een aanpassing van de woning in verband met de functiebeperking. Bij een dergelijke woning zullen aanpassingen in verband met een functiebeperking namelijk duidelijk kenbaar zijn als meerwerk ten opzichte van de andere woningen. De uitgaven voor de liftschacht mogen in het jaar van betaling al als aftrekbare uitgaven in aanmerking worden genomen.

3. Aftrek van dyslexiepakket
De uitgaven voor een dyslexiepakket - een softwarepakket dat geschreven tekst omzet in gesproken woord en dat leerlingen op interactieve wijze ondersteunt bij hun studie en het maken van toetsen - zijn onder omstandigheden aftrekbaar als ziektekosten. Het besluit geeft een beschrijving van een kwalificerend dyslexiepakket. De staatssecretaris geeft daarbij aan dat, omdat geen sprake is van een voorwerp van geringe waarde, de afschrijving in aanmerking zal worden genomen.

4. Aftrek van dubbele dieetkosten
Als sprake is van meerdere ziektebeelden en van verschillende dieettypen kan per dieettype een vastgesteld bedrag in aanmerking worden genomen. Voor gevallen waarin sprake is van één ziektebeeld en meer dieettypen (bijvoorbeeld diabetes en galactosevrij) mag alleen het vastgestelde bedrag van het dieettype met het hoogste bedrag in aanmerking worden genomen.

B. Buitengewone uitgaven wegens overlijden
Onder voorwaarden is een depositostorting bestemd om na het overlijden de uitgaven van de uitvaart (begrafenis of crematie) te dekken, aftrekbaar. Deze voorwaarden zijn:

  • - op het moment van de storting moet deze betrekking hebben op de belastingplichtige, zijn partner en zijn jonger dan 27-jarige kinderen (voor zover belastingplichtige zich redelijkerwijs gedrongen heeft kunnenvoelen tot het doen van die uitgaven);
  • - de storting, de som van de stortingen en de bijgeschreven rente overtreffen niet hetgeen gebruikelijk is (daar is in ieder geval sprake van als het bedrag niet hoger is dan €6.590 (jaar 2008));
  • - terugstorting (geheel of ten dele), vervreemding en verpanding zijn uitgesloten;
  • - er vindt nimmer restitutie in geld plaats;
  • - uit het deposito worden alleen uitgaven voor de uitvaart vergoed die volgens de wet als uitgaven wegens overlijden zijn aan te merken.

C. Weekenduitgaven voor gehandicapten van 27 jaar of ouder
Onder voorwaarden zijn bepaalde extra uitgaven om een in een inrichting verblijvend, ernstig gehandicapt kind, broer of zuster in het weekend te verzorgen, aftrekbaar. Hiertoe behoren ook vervoerskosten tot een bedrag van €0,20 per kilometer (jaar 2008) van de ‘reisafstand’. Als reisafstand geldt de afstand tussen de plaats waar het kind/broer/zuster doorgaans in de inrichting verblijft en de plaats waar de ouders/verzorgende broer of zuster doorgaans verblijven (de woonplaats). De staatssecretaris geeft in het besluit aan dat als de verzorgende ouders in de weekenden gedurende de zomermaanden op een vakantieadres verblijven, ook gedurende deze periode de ‘reisafstand’ (naar de woonplaats) blijft gelden.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Invoering banksparen en minder ziektekosten in 2008

Meer informatie Ministerie van Financiën, 26 februari 2008: Besluit Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrekposten (nr. CPP2007/2007/3175M, 14 februari 2008)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.