Home

Achtergrond 2 reacties

Industrie op platteland bouwen is niet duurzaam

LOG’s lossen problemen op, maar creëren ook weer vele nieuwe.

Grootschalige bedrijven in dergelijke gebieden zijn volgens Lies Visscher, mede-initiatiefne­mer burgerinitiatief uit de Achter­hoekse buurtschap Warm, een gevaar voor de onder meer de gezondheid en de veiligheid. Zet die megastallen maar neer op een industrieterrein.

Overal in de land­bouwontwikkelings-gebieden (LOG’s) van Overijssel, Lim­burg, Brabant en ook Gelderland komen mensen in het geweer tegen de uitwerking van de reconstructie. Hoe komt dat?

Een probleem wordt opgelost. Verspreidingsgevaar bij dierziek­ten, dierenwelzijn, het milieu, de grote stallen in het landschap... Het wordt allemaal beter, zo werd gedacht. Waarom dan zoveel on­rust bij uitvoering van een demo­cratisch genomen besluit?

Toen gemeenten in Gelderland een gemeenschappelijk bestem­mingsplan vaststelden en het LOG op de ontwikkelingskaart stond, waren agrariërs in dat ge­bied aanvankelijk blij. Men kon immers vooruit in de race naar groter. Niet is beseft dat het zou gaan om een gebied met nieuw­vestiging van bedrijven.

Een LOG werd door de reconstructie auto­matisch intensiveringgebied. Dat blijkt een grote, onacceptabele stap. In een waardevol landschap met traditioneel grondgebonden landbouw komen ineens indu­striële megabedrijven.

Binnen zo’n industriegebied gelden wetten. Wetten die we nog niet kennen en die nog niet zijn vastgesteld. De gemeenten besef­fen niet welke grote macht zij hebben om voor mens en maat­schappij en duurzaamheid het ui­terste te eisen. Om de kwetsbare gebieden op het zand te ontlasten worden nu waardevolle land­schappen verkwanseld en sociale structuren in buurtschappen ont­regeld.

Niet-grondgebonden in­tensieve veehouderijen van indu­striële grootte (zoals meer dan 2.000 vleesvarkens) horen eerder nog op de Maasvlakte, of bij de haven van Delfzijl. Er zijn enorme kosten en er ontstaan meer problemen als fijnstof, waardevermindering van onroerend goed, verkeerson­veiligheid, gezondheidsrisico´s bij mens en dier. Het gaat hier niet om ontwikkeling van land­bouw, maar van industrie. Duur­zame landbouw dient gedefini­eerd te worden als grondgebon­den landbouw.

Om Duurzame Landbouw en MVO te stimuleren wordt in Gel­derland een Provinciaal Burgeri­nitiatief ontplooid. De initiatief­nemers uit diverse LOG´s vragen om een heroverweging van de in­vulling van de reconstructiewet. Megastallen horen op een bio-in­dustrieterrein met een goede in­frastructuur, ver van woningen.

Laat de burgers in het buitenge­bied dansen met de boeren, die open staan voor landschapsher­stel, nog letten op het weer en blij zijn als de kraanvogels komen. Zie voor meer informatie over het burgerinitiatief: www.login­laarstraat.nl.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    john

    Dat dit meer problemen op zal leveren dan voordelen wist een deskundig mens van tevoren. Waarom men dit systeem gekozen heeft, is drijfzand. Het is een bedrijfstak die grondgebonden is voor een heel groot gedeelte. Daarom moeten de bedrijven verspreid liggen in het buitengebied. Door de noodzakelijke bedrijfsvergroting zullen veel bedrijven stoppen. Als op die plaatsen waar ruimte is, en bedrijfsontwikkeling verantwoordt is, kunnen de bedrijven blijven. Veel bedrijven bij elkaar geven alleen maar problemen. Met de organisaties die er nu verantwoordelijk voor zijn weet je het resultaat van te voren. Deze kijken alleen naar zichzelf, koehandelspraktijken liggen ten grondslag aan het beleid. Onderbouwingen worden erbij verzonnen, dit door milieuactvisten en ambtenaren. De politiek stemt elk plan erdoor, Raad van State kan nog redding brengen voor diegene waar ze het te grof gemaakt hebben. Iedereen heeft de buit binnen maar de boer zit met de problemen. Waar wordt hij nog geaksepteerd, nu hij tussen de burgerwoningen is het buitengebied geperst moet worden? Als een kleine groep deskundigen op een verantwoorde manier een goed plan gemaakt hadden, dat was het gegarandeerd geslaagt! Nu is het verpest!!

  • no-profile-image

    LOGnes

    niet alleen de boer is hier van de dupe, er is maar 1 winnaar in dit verhaal en dat is de groot industrieel. Burgers worden tegen lokale landbouwers uitgespeeld en landbouwers onderling worden tegen elkaar opgezet. Dit verscheurt de samenleving.

Of registreer je om te kunnen reageren.